9. mar, 2017

Administratīvā atbildība publisko iepirkumu jomā

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (LAPK), kas stājās spēkā 2013. gada 1. septembrī, paredz administratīvo atbildību par pārkāpumiem publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā. Ar minētajiem grozījumiem LAPK, kā arī ar grozījumiem Publisko iepirkumu likumā Iepirkumu uzraudzības birojam (IUB) tiek uzlikta jauna funkcija likumā noteiktajos gadījumos sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus un piemērot sodus par administratīvajiem pārkāpumiem publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā.

Dace Ozola, IUB Administratīvo sodu departamenta direktores vietniece, Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas nodaļas vadītāja norāda, ka, atbilstoši likumdevēja paustajai gribai publisko iepirkumu jomā administratīvā atbildība ir individuāla atbildība, kas piemērojama fiziskām personām. Administratīvā atbildības subjekts ir pārkāpuma tiešais izdarītājs vai persona, kura pieļāvusi pārkāpuma izdarīšanu un ir atzīstama par atbildīgo personu konkrētā rīcībā (darbībā vai bezdarbībā) iepirkuma ietvaros.

Par administratīvajiem pārkāpumiem publisko iepirkumu jomā ir paredzēti trīs administratīvo sodu veidi, proti, brīdinājums, naudas sods (no 70 līdz 700 EUR) un naudas sods (no 350–700 EUR) un papildsods – aizliegums ieņemt noteiktus valsts amatpersonu amatus (uz laiku no viena līdz trim gadiem).

Jāņem vērā, ka par izdarītajiem pārkāpumiem publisko iepirkumu jomā paredzētais papildsods ir obligāti piemērojams, proti, likumdevējs nav devis iespēju vērtēt papildsoda piemērošanas lietderīgumu, bet gan noteicis apstākļus, pie kuru konstatēšanas papildsods ir obligāti piemērojams.

Proti, aizliegums ieņemt valsts amatpersonas amatus papildus naudas sodam ir piemērojams, ja attiecīgais administratīvais pārkāpums izdarīts atkārtoti gada laika pēc administratīvā soda uzlikšanas vai, ja noslēgtā iepirkuma līguma vispārīgās vienošanās līgumcena ir 145 000 EUR vai lielāka.

Attiecībā uz minētā papildsoda piemērošanu būtiski ir minēt aspektu, ka minētais sods neparedz vispārēju atbrīvošanu no amata, bet gan aizliegumu ieņemt tādus valsts amatpersonu amatus, kuru pienākumos ietilpst lēmumu pieņemšana publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā vai iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos, partnerības iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu noslēgšana, kā arī nepieņemt attiecīgus lēmumus un neslēgt attiecīgus līgumus.

Proti, persona ir tiesīga ieņemt valsts amatpersonu amatus, ja vien amata pienākumos neietilpst funkciju pildīšana, uz kurām attiecas iepriekš minētais aizliegums.

IUB 2016. gadā tika uzsāktas 182 administratīvo pārkāpumu lietas (uz iesnieguma pamata uzsāktas 66 lietas; pēc IUB iniciatīvas uzsāktas 116 lietas) un 36 resoriskās pārbaudes. Pieņemti 11 lēmumi par atteikšanos uzsākt administratīvā pārkāpuma lietvedību. Pie administratīvās atbildības sauktas 48 personas, piemērojot 11 brīdinājumus, 34 naudas sodus un 3 naudas sodus, atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus.

Vairāk par pārkāpumiem, kas saistīti ar prettiesisku iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanu un to grozīšanu; par iepirkuma komisijas pārkāpumiem iepirkuma norises laikā un par pārkāpumiem saistībā ar statistikas pārskatu iesniegšanu Iepirkumu uzraudzības birojam, var lasīt žurnāla "Bilances Juridiskie Padomi" marta numurā.