6. mar, 2015

Ārvalstu nodokļu sistēmu iespējas un īpatnības

Iepazīstinām ar nodokļu sistēmām Latvijas ārējos tirgos, esošajos un iespējamos – kaimiņvalstīs Igaunijā un Lietuvā, Baltkrievijā un tālajā Aizkaukāzā un Vidusāzijā

Kārlis Ketners, Dr.oec., Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Muitas un nodokļu katedras profesors, speciāli Bilancei turpina Bilances 2014. gada 18. un 21. numurā iesākto ārvalstu nodokļu sistēmu apskatu.
Visu postsociālisma valstu nodokļu sistēmas tika veidotas vairāku secīgu reformu iespaidā, un tajās mēs varētu atrast gan dažas Rietumeiropas un vācu nodokļu tiesību iezīmes, gan arī vispārīgo tiesību valstu ietekmi. Mūsu Baltijas valstu kaimiņi ir pirmie, ar ko parasti veic salīdzinājumus un kas ir arī Latvijas uzņēmumu visiespējamākie darījumu partneri. Pēc tam - par Baltkrieviju, Aizkaukāza valstīm un vairākām tālām Vidusāzijas zemēm.

Baltijas valstis 
Jaunākajā Pasaules Bankas grupas un PricewaterhouseCoopers (PwC)[1] sagatavotajā ziņojumā par nodokļu situāciju pasaulē secināts, ka kopējā nodokļu likme Latvijā turpina samazināties un ir 35%, kas ir 11. zemākais rādītājs Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) reģionā un viszemākais Baltijas valstīs (Lietuvā kopējā nodokļu likme ir 42,6%, Igaunijā – 49,3%).[2] Kopumā pētījumā Paying Taxes 2015 starp 190 pasaules valstīm Latvija ierindojas 24. vietā, Igaunija – 28. vietā, bet Lietuva – 44. vietā.

Valsts

Vieta

Kopējā nodokļu likme (%)

Laiks (h)

Maksājumi

Latvija

24.

35

193

7

Igaunija

28.

49.3

81

7

Lietuva

44.

42.6

175

11

Katrā no Baltijas valstīm varētu atrast savas priekšrocības. Latvija piedāvā 15% uzņēmumu ienākuma nodokli un atbrīvojumus no aplikšanas ar uzņēmumu ienākuma nodokli holdinga (turētājkompāniju) gadījumā. No lielo algu saņēmēju viedokļa arī valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu slieksnis, kas pastāv Latvijā, ir zināma priekšrocība.

Igaunija
Mēģinot atgūt konkurētspējīgas nodokļu sistēmas priekšrocības, salīdzinot ar pārējām Baltijas valstīm un arī Somiju, 2015. gadā Igaunijā ir samazināta ienākuma nodokļa likme. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir 20% (2014. gadā bijušā 21% vietā). Fiziskajām personām - nodokļu maksātājiem neapliekamais minimums ir 1848 EUR gadā (154 eiro mēnesī). Savukārt uzņēmumiem un ārvalstu komersantu pastāvīgo pārstāvniecību sadalītā peļņa, ziedojumi, reprezentācijas izdevumi un izdevumi, kas nav tieši saistīti ar saimniecisko darbību, tiek aplikti ar likmi 20/80. Šī likme arī piemērojama darbinieku papildlabumiem (fringe benefits) kopā ar sociālo nodokli.

Igaunijas sociālās apdrošināšanas iemaksu sistēma ir mazliet sarežģītāka nekā citās valstīs, jo sastāv ne tikai no ierastā sociāla nodokļa, bet arī no citiem papildmaksājumiem. Tā 2015. gadā no darbinieka algas ietur 1,6% bezdarba apdrošināšanas iemaksas. Papildus tam darba devējs veic bezdarba iemaksas 0,8% apmērā. Sociālās nodoklis, ko veic darba devējs, ir 33% no bruto darba samaksas, un minimālais nodokļa apmērs 117,15 eiro mēnesī. Sākot ar 2012. gadu, darbinieki veic arī iemaksas valsts obligāto fondēto pensiju shēmā 2% apmērā, un no 2014. gada darbinieks var izvēlēties ieturējuma nodokļa likmi 3% apmērā. Kā sistēmas īpatnību var minēt zemes nodokli, ko maksā par zemes vērtību, izņemot zemi, kur saimnieciskā darbība ierobežota vai aizliegta. Zemes nodokļa likme ir 0,1 līdz 2,0 procenti no zemes vērtības.

Kopumā, salīdzinot ar 15 Latvijas valsts nodokļiem, Igaunijas nodokļu sistēmā ir 8 valsts nodokļi (ienākuma, akcīzes, azartspēļu, pievienotās vērtības, zemes, sociālais, smago kravas autotransporta nodoklis un muitas maksājumi), kā arī 6 vietējie maksājumi (reklāmas, ielu un ceļu slēgšanas, transportlīdzekļu, dzīvnieku, izklaides nodoklis un stāvvietas nodeva).

Lietuva
Likuma „Par nodokļu administrēšanu Lietuvas Republikā” 13. pants nosaka valsts nodokļus un nodevas Lietuvā, to skaitā pievienotās vērtības nodokli, iedzīvotāju ienākuma nodokli, zemes nodokli, nekustamā īpašuma nodokli, mantojuma nodokli, uzņēmumu ienākuma nodokli, obligātās veselības apdrošināšanas iemaksas u.c. Atkal pastāv zināma līdzība - pievienotās vērtības nodokļa likme kopš 2011. gada ir palikusi nemainīga 5% - medicīnas precēm un pakalpojumiem, 9% - grāmatām un 21% - precēm, kurām netiek piemērota pazeminātā nodokļu likme. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatlikme - 15%, iepriekšējo 20% vietā. Uzņēmumu ienākuma nodoklis  kopš 2010. gada noteikts 15% apmērā, savukārt samazinātā mazo un vidējo, arī lauksaimniecības uzņēmumu likme noteikta 5% apmērā. Savukārt valsts sociālās apdrošināšanas jomā pastāv diferencētas likmes atkarībā no darba dēvēja – darba dēvēja iemaksas iekļaujot pensiju apdrošināšanu 23,3%, veselības apdrošināšanu 3%, slimību un maternitātes apdrošināšanu (3,4%), bezdarba apdrošināšanu (1,1%) un mainīgo daļu 0,18% vai 0,42%, vai 0,9% vai 1,8% apmērā) nelaimes gadījumu darba apdrošināšanai. Savukārt darbinieki veic iemaksas – 3% apmērā pensiju apdrošināšanai un 9% - veselības apdrošināšanai. Līdzīgi kā Latvijā ar nodokli apliek gan zemi, gan citu nekustamo īpašumu. Nekustamā īpašuma nodokļa procentu likme – 0,3%-1% (no nekustamā īpašuma vērtības), tāpat kā zemes nodoklis – 1,5% (no zemes vērtības), palikusi nemainīga kopš 2011. gada. Kā īpatnību var minēt faktu, ka Lietuvā pastāv mantojuma nodoklis. Nodokļa bāze sastāv no ar nodokli apliekamās mantotā īpašuma vērtības. Nodokļa likme 5% - ja mantotā īpašuma ar nodokli apliekamā vērtība nepārsniedz 0,5 miljonus LTL un 10% - ja ar nodokli apliekamā vērtība mantotā īpašuma pārsniedz 0,5 miljonus LTL. 2014. gada oktobrī veiktie nodokļu likumu grozījumi skar pārsvarā netiešos nodokļus - no 2015. gada 1. janvāra vairs netiek piemērota 9% likme apkurei, paredzēts akcīzes nodokļu likmju pieaugums.

Baltijas valstu nodokļu pamatlikmju salīdzinājums

Valsts

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Pievienotās vērtības nodoklis

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (pamatlikme)

Sociālās iemaksas (darbinieks)

Sociālās iemaksas (darba devējs)

Īpašuma nodokļi

Latvija

15%

21%/12%

23%*

10,5%

23,59%

0,2-3%

Igaunija

20/80

20%/9%

20%*

1,8%*+2%

33%+0,8%

0,1%-2,5% (tikai zeme)

Lietuva

15%

21%/9%/5%

15%

9%

30,98%-32,6%

0,01% to 4% (zeme)

0,3 – 1 % (ēkas)

*-2015.gads

 Baltkrievija
Starp kaimiņvalstīm Baltkrievija ir viens no nozīmīgajiem Latvijas tirdzniecības partneriem un otrs nozīmīgākais tranzīta biznesa partneris. Var saskatīt potenciālu attīstīt mūsu divpusējo ekonomisko sadarbību vēl augstākā līmenī, un kā perspektīvākie sadarbības virzieni ir investīcijas kopīgās ražotnēs un inovācijās, kā arī sadarbība transportā un tranzītā. Pēc kopējā preču tirdzniecības apgrozījuma (2013. gadā) ar 494,3 MEUR Baltkrievija ieņēma 10. vietu Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū.

Nodokļu piemērošanu Baltkrievijā nosaka Nodokļu kodekss, kas ir viena no nodokļu normatīvās bāzes iezīmēm NVS valstīs – kodificētais nodokļu likums, kas nosaka nodokļu sistēmu attiecīgajā valstī. Nodokļu kodeksa vispārīgā daļa nosaka nodokļu tiesībās izmantojamās definīcijas, nodokļu maksātāju un nodokļu administrācijas tiesības un pienākumus, nodokļu uzskaites un kontroles jautājumus. Nodokļu kodeksa speciālā daļa reglamentē konkrēto nodokļu piemērošanu, nosaka konkrēto nodokļu likmes, bāzi, objektu un maksāšanas kārtību. Saskaņā ar Baltkrievijas nodokļu kodeksu nodokļu maksājumi sadalīti republikas nodokļos (pievienotās vērtības, peļņas, akcīzes nodokļi, nodoklis ārvalstu organizāciju ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli, īpašuma, zemes, ekoloģijas, dabas resursu ieguves nodokļi), nodevas (ceļu nodeva, ofšoru nodeva, konsulārās nodevas, valsts nodevas, zīmognodevas, patentnodeva, muitas maksājumi) un vietējos maksājumos (suņu turēšanas, atpūtnieku nodevas). Pastāv arī iemaksas Valsts labklājības fondā, pensiju fondā, apdrošināšanai pret negadījumiem darbā. Visiem uzņēmumiem, kas ir Baltkrievijas nodokļu rezidenti, ir jāmaksā peļņas nodoklis 18% apmērā (kopš 2012). Ir arī vietējie peļņas nodokļi, kas ir aptuveni 3% apmērā, tādējādi veidojot kopējo likmi peļņas nodoklim - 26,3%. Ārvalstu uzņēmumiem, kuriem nav pastāvīgās pārstāvniecības Baltkrievijā, ir 12% ieturēšanas nodoklis no Nodokļu kodeksā minētajiem ienākumiem. Baltkrievijā ir proporcionālais iedzīvotāju ienākuma nodoklis ar likmi 12% apmērā par nodokļu rezidentu gūtajiem ienākumiem. Nepastāv kapitāla pieauguma nodoklis, valsts nodevas un mantojuma nodoklis privātpersonām. Lai veicinātu Baltkrievijas IT nozari, valdība ir noteikusi zemākas likmes (9% apmērā) darbiniekiem uzņēmumos, kas darbojas augsto tehnoloģiju parkos (ATP). PVN likme ir 20% apmērā.

Vienlaikus ar vispārējo nodokļu sistēmu pastāv arī speciālie nodokļu režīmi, kas veicina investīcijas un piedāvā atvieglojumus un atbrīvojumus.

Baltkrievijas nodokļu likmes

Peļņas nodoklis

18%

Peļņas nodoklis brīvajās ekonomiskajās zonās

Pirmajos 5 gados 0%, tad 12%

Ienākuma nodoklis

12%

Ienākuma nodoklis ATP uzņēmumos

9%

Peļņas nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis ATP uzņēmumos

Trīs gadu atbrīvojums

PVN

20%

PVN brīvajās zonās

10%

Kapitāla pieauguma nodoklis

0%

Mazpilsētas/lauku stimuli uzņēmumu izveidei apdzīvotajās vietās un pilsētās, kur iedzīvotāju skaits ir mazāks nekā 50 000 cilvēku

Septiņi gadi atbrīvojums no peļņas nodokļa

Pieci gadi nekustamā īpašuma nodokļa un vietējo nodokļu atbrīvojums

Starp sistēmiskajām īpatnībām var minēt ofšoru nodevu, ar kuru apliek visus maksājumus ārzonu uzņēmumiem 15% apmērā. Arī Baltkrievijas nodokļu sistēmai ir izmaiņas 2015. gadā[3]. Mainās kontrolējamo darījumu definīcija, un tiek paplašināta transferta cenu kontroles mehānismu piemērošana saskaņā ar Nodokļu kodeksa 30-1. pantu, mainot ārējas tirdzniecības definīciju, attiecinot kontroli arī uz pakalpojumiem un darbiem. Ir veiktas izmaiņas nodokļa bāzes noteikšanas metodē, paredzot salīdzināmo rentabilitātes metodi.

Pievienotās vērtības nodokļa jomā pārskatīts apliekamo objektu sastāvs, pakļaujot aplikšanai arī rūpnieciskā īpašuma tiesību, preču zīmju un tirdzniecības zīmju realizāciju. Arī grozījumi peļņas nodoklī, precizējot apliekamo bāzi attiecībā uz pircēju prēmiju un bonusu iekļaušanu izdevumos, ieskaita darījumiem, investīciju ieskaita noteikumiem. Paredzēts arī izslēgt 50% nodokļa atlaidi par peļņu no kapitāla daļu un akciju pārdošanu Baltkrievijā, kā arī precizēta zaudējumu pārnešana uz nākamajiem taksācijas periodiem saskaņā ar Nodokļu kodeksa 141-1. pantu. Interesanti, ka bankām un apdrošināšanas kompānijām paredzēts peļņas nodoklis 25% apmērā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa jomā nodokļa likme pieaugusi līdz 13%, un aizņēmumi no privātpersonām kā ienākumu avots tiks aplikti ar ienākuma nodokli.

Par nodokļiem Aizkaukāza valstīs - Armēnijā, Azerbaidžānā un Gruzijā, Centrālāzijas valstī - Kazahstānā un Vidusāzijas valstīs - Kirgizstānā, Tadžikistānā, Turkmenistānā un Uzbekistānā lasiet žurnāla BILANCE marta pirmajā numurā, kura saturu sīkāk varat apskatīt žurnāla BILANCE mājaslapā http://bilance.lid.lv/, numuru varat iegādāties sazinoties ar Klientu servisu pa e-pastu , pa tālr. 67606110 Abonējiet, un tad jums noderīga informācijai vienmēr būs pa rokai.


[1] http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/
[2] http://ej.uz/nodoklu_likmes_Baltija
[3] http://ej.uz/Baltkrievija_fin_min