8. nov, 2017

Nodokļu reforma aktualizē uzņēmumu kapitāla sakārtošanu

Nākamgad stāsies spēkā nodokļu reformas pakete, līdz ar to arī jauns ietvars uzņēmuma finanšu situācijas sakārtošanas iespējām. Tas ir labs iemesls vēlreiz izvērtēt, vai uzņēmuma finanses ir labi un atbilstoši pārvaldītas. Viens no veidiem, kā uzlabot uzņēmuma finanšu rādītājus vairot to caurspīdīgumu un līdz ar to veicināt partneru uzticēšanos, ir pamatkapitāla palielināšana, kapitalizējot saistīto personu aizdevumus. Vairāk par to – "Swedbank" Juridiskās pārvaldes vadītāja Agnese Garda.

Veicot pašizvērtējumu, uzņēmums  var vienlaikus sasniegt vismaz divus nozīmīgus mērķus.

  • Pirmkārt, saprast, vai tā finanses ir optimāli sakārtotas atbilstoši jaunajam nodokļu režīmam un vai finanšu pārskati ir vienkārši izprotami ārējam lietotājam.
  • Otrkārt, pārliecināties par to, kāda ir uzņēmuma uzticamības vizītkarte, kas ir svarīga gan sadarbībā ar jau esošajiem un jauniem partneriem, gan finansējuma piesaistei. 

Nodokļu aspekti

Līdzšinējais uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) regulējums neveicināja peļņas uzkrāšanu un reinvestēšanu, jo nodoklis no peļņas bija jānomaksā jebkurā gadījumā. Jaunās izmaiņas paredz, ka UIN nav jāmaksā, ja peļņa netiek sadalīta dividendēs. Sadalot peļņu, turpmāk būs piemērojama 20% UIN likme.

Likumā “Par uzņēmuma ienākuma nodokli” ir ieviests arī jauns regulējums attiecībā uz aizdevumiem saistītajām personām.

Ja aizdevumu termiņš ir ilgāks par gadu un ja komersantam iepriekšējā pārskata gadā ir nesadalītā peļņa, šādi aizdevumi ir atzīstami par nosacītu peļņas sadali un tiek aplikti ar UIN. Tas ir noteikts, lai komersants neapietu no dividendēm maksājamo UIN un nepārnestu finansiālo ieguvumu uz savu dalībnieku/akcionāru uzņēmumiem vai māsasuzņēmumiem aizdevuma veidā.

Likumā ir noteikta virkne izņēmumu. Piemēram, dalībnieks var kā līdz šim aizdot savam uzņēmumam. Vienlaikus būtu jāizvērtē, kā pareizāk rīkoties ar jau izveidojušos savstarpējās finansēšanas praksi grupas un saistīto personu ietvaros, tostarp ar jau  izsniegtajiem aizdevumiem saistītajiem māsasuzņēmumiem.

Finanšu veselība un caurspīdīgums

Kredītiestādes kopumā cerīgi skatās uz nodokļu reformas ietekmi uz uzņēmumu finanšu pārskatu caurspīdīgumu un finanšu resursu akumulēšanos uzņēmumos. Divi būtiskākie faktori uzņēmumu kredītspējas izvērtēšanai ir finanšu pārskati un uzņēmuma kredītvēsture.

Katra kredītiestāde iepazīst savu klientu sadarbības gaitā, tāpēc uzņēmumam ir svarīgi jau  laikus sākt veidot attiecības ar to banku, no kuras plānots aizņēmums.

Savukārt finanšu veselības rādītāju vidū nozīmīgu vietu ieņem pašu kapitāls un tā kombinācija ar kredītsaistību apmēru. Svarīga ir arī uzņēmuma pelnītspēja un pietiekama likviditāte, lai naudas plūsmas apsīkums nenovestu pie maksātnespējas.

No gada pārskatiem nolasāmā finanšu veselība komersantiem palīdzēs ne tikai iegūt aizņēmumu, bet arī veidot veiksmīgu sadarbību ar jauniem partneriem, īpaši pārrobežu darījumos vai piedaloties iepirkumos. Eksportētāji zina, ar kādu piesardzību paši izvērtē savus jaunos pārrobežu klientus un to kredītspēju, pirms nosūta preci vai sāk sniegt pakalpojumu ar pēcapmaksu. Arī kredītreitinga uzņēmumiem būs vieglāk dot savu vērtējumu pārrobežu sadarbības partneriem par Latvijas uzņēmumu, ja tā finanšu pārskati pārskatāmi atspoguļos tā finansiālo stāvokli.Negatīvs pašu kapitāls – šķērslis finansējuma pieejamībai

Kredītiestāžu vēlme kreditēt uzņēmumus ir augsta, un par labiem projektiem ir sīva konkurence. Tai pašā laikā, analītiski pārskatot pieejamos Latvijas komersantu gada pārskatus, jāsecina, ka lielai daļai ir negatīvs pašu kapitāls. Tas neļauj kvalificēties kredīta piedāvājumiem.

Pašu kapitāla pozīcija sastāv no pamatkapitāla, nesadalītās peļņas un rezervēm, ja tādas ir.

Negatīva pašu kapitāla gadījumā uzņēmuma īpašnieks vai saistītās personas lielākoties ir kreditējušas šo negatīvo starpību aizdevuma formā. Šāds aizdevums bilancē parasti atspoguļojas postenī “citi aizņēmumi”   tādējādi palielinot uzņēmuma saistību apmēru un mazinot iespējas aizņemties.

Kredītiestādes, izvērtējot uzņēmumu kredītpieteikumus, var īpaši iedziļināties šajos gadījumos un šādus īpašnieku vai saistīto uzņēmumu parādus klasificēt kā daļu no pašu kapitāla.  Taču tas prasa daudz manuāla darba un jārēķinās arī ar prasību pēc papildu nodrošinājuma – ar saistīto uzņēmumu parādu pakārtošanu vai  saistīto aizdevēju galvojumu. Turklāt jāņem vērā, ka uzņēmuma patiesā finanšu spēja bez šādas īpašas iedziļināšanās paliks nepamanīta. 

Pamatkapitāla palielināšana

Viens no soļiem, kā mazināt šķēršļus finansējuma pieejamībai, ir pamatkapitāla palielināšana. Uzsākot komercdarbību, uzņēmumiem ne vienmēr uzreiz ir pieejami brīvi līdzekļi nopietniem pamatkapitāla ieguldījumiem, taču Komerclikums vienmēr ir piedāvājis iespēju palielināt pamatkapitālu.

Pamatkapitālu var palielināt gan ar vēlāku naudas ieguldījumu, gan mantisko ieguldījumu, gan arī uz nesadalītās peļņas rēķina.

Komerclikuma valoda uzņēmējam nereti var likties pārlieku juridiska un kapitāla palielināšanas process – pārāk sarežģīts. Taču tas ir tikai šķitums, ko gribētos kliedēt. Kontekstā ar iepriekšminēto saistīto personu aizņēmumu problemātiku un nodokļu reformu, jāuzsver iespēja pamatkapitālu palielināt, ieguldot tajā dalībnieka vai saistītās personas aizdevumus komersantam. Tas vienlaikus ļauj palielināt pamatkapitālu, nodrošinot caurspīdīgumu un uzticamību un samazināt aizņēmumu slogu. Iepriekšējais aizdevējs faktiski konvertē aizdevumu pret komersanta daļām vai akcijām, un vienlaicīgi uzlabojas abi šie uzņēmuma rādītāji. Pamatkapitāla apmēram saskaņā ar jauno nodokļu regulējumu ir nozīme, arī aprēķinot aizdevumus saistītām personām, kuri netiek aplikti ar nodokli.

Aizdevuma kapitalizēšana veido mantisku ieguldījumu pamatkapitālā, un tam ir nepieciešams sertificēta eksperta novērtējums.

Šo pakalpojumu bez sarežģījumiem var saņemt pāris nedēļu laikā. Aizņēmuma kā ieguldījuma vērtēšanai ir sava metodoloģija, tomēr parasti šādi aizdevumi tiek novērtēti pēc izniegtās vērtības, ja vien uzņēmums nav nonācis finanšu grūtībās vai tam nav radušies kādi citi īpaši apstākļi.

Vēl atliek pamatkapitāla palielināšanas procedūras formālā puse – dalībnieku vai akcionāru sapulces lēmums, kas apstiprina, ka pamatkapitāls tiek palielināts ar mantisku ieguldījumu, un korekcijas statūtos, kuros jānorāda palielinātais pamatkapitāls. Nepieciešams arī jauns dalībnieku reģistra nodalījums par jauno daļu apmēru un sadalījumu starp īpašniekiem,  kā arī pamatkapitāla palielināšanas noteikumi. 

Praktiski ieteikumi

Visu minēto dokumentu paraugi un formas ir pieejamas Uzņēmumu reģistra mājas lapā sadaļā UR Reģistri.

Uzņēmumu reģistrā ir teicama e-pakalpojumu pieejamība, un visu dokumentu paketi var pieteikt reģistrācijai elektroniski portālā Latvija.lv.

Arī mantiskā ieguldījumu eksperta vērtējumu lūdziet izsniegt elektroniskā dokumenta formā. Ja nepieciešamas konsultācijas, jums varēs palīdzēt gan grāmatveži, gan notāri un juristi.

Mūsdienās ir īpaši svarīgi, lai finanšu pārskatos ietvertā informācija būtu viegli uztverama un nolasāma, jo pasaule vēl nekad nav bijusi tik ļoti balstīta uz datu apstrādi. Tāpēc pārāk sarežģīts pašu kapitāla apzināšanas process var ierobežot uzņēmuma automātisku kvalificēšanos dažādiem pakalpojumiem vai sadarbībai.