Uzņēmuma ilgtspējas risku novērtēšana

Šodien jebkura uzņēmuma sniegumu vairs nesaistām tikai ar kvalitatīvu preču vai pakalpojumu klāstu. Aizvien svarīgāks izvēles un reputācijas faktors - uzņēmumu ilgtspējas prakse.

Ilgtspējas prakse ir svarīga ikvienam uzņēmumam, tā ir atbilde uz dažādu ietekmes pušu gaidām.

ESG pieeja

Ilgtspēja ir savlaicīga uzņēmuma rīcība noteiktos aspektos, kurus ignorējot, ilgtermiņā var tikt negatīvi ietekmēts uzņēmuma finansiālais stāvoklis. Tā ir racionāla organizācijas ilgtermiņa rīcība, kas samazina uzņēmējdarbības riskus un palielina uzņēmuma aktīvu vērtību. Šo pieeju mēdz saukt par ESG (Environment, Social, Governance) jeb uzņēmuma vides, sociālās atbildības un pārvaldības praksi, caur kuru tas atbildīgi rīkojas attiecībā uz vidi, darbiniekiem, klientiem, piegādātājiem, investoriem un sabiedrību kopumā.

ESG kartēšana jeb kā noteikt Jūsu uzņēmuma ESG riskus?

Ar dažādiem ESG riskiem saskaras ikviens uzņēmums.

Jebkurš uzņēmums ir atkarīgs no dabas resursiem un ar savu darbību ietekmē vidi. Lai cik mazs tas būtu, tas patērē enerģiju un rada atkritumus. Tāpēc organizācijai  nozares ietvaros un arī plašāk jāapzina dabas resursu izmantošanas ierobežojumi, kā arī jāveicina atbildīga preču ražošana un patēriņš savā ikdienas praksē.

Uzņēmējdarbība pastāv, pateicoties cilvēku līdzdalībai un iesaistei.   Biznesa attīstību, konkurētspēju un izaugsmi rada mūsu zināšanas, prasmes, labbūtība, sadarbības spēja, motivācija un kopīga izpratne par vērtībām. Ārējā vidē mēs sadarbojamies ar piegādātājiem, organizācijām, kopienām, sniedzot ieguldījumu sabiedrības ilgtermiņa attīstībā. Tādēļ ir svarīgi rūpēties ne tikai par saviem darbiniekiem, bet arī nodrošināt cieņpilnu, ētisku attieksmi,  ievērot cilvēktiesības un labas nodarbinātības pamatprincipus visā piegādes ķēdē̄.

Organizācijas ir atkarīgas no vides un sociālā kapitāla, to pamatdarbība un stratēģija paredz ilgtermiņa vērtības radīšanu, vairošanu un labu pārvaldību. Uzņēmējdarbības caurskatāmība ir priekšnoteikums labai reputācijai darbinieku, akcionāru, potenciālo investoru, klientu un partneru skatījumā.

ESG būtiskas ietekmes novērtēšanas rīks

Izvērtējot ar Jūsu uzņēmuma darbības jomām saistītos ESG riskus, Jūs spēsiet pieņemt tālredzīgākus lēmumus par ilgtspējīgu pārvaldību. Noteikt to, kuri ESG ietekmes faktori ir svarīgi  tieši Jūsu uzņēmumam, var būt izaicinājums, jo dažādu nozaru uzņēmumiem šie faktori ir atšķirīgi.

Tādēļ Swedbank esam izstrādājuši īpašu rīku, kas atbilstoši Jūsu uzņēmuma darbības jomai palīdzēs identificēt galvenos ESG ietekmes faktorus saistībā ar būtiskākajiem vides, sociālās atbildības un pārvaldības prakses riskiem.
Noskaidrojiet, kuriem ietekmes faktoriem Jūsu uzņēmumā jāpievērš pastiprināta uzmanība!

>>Doties uz rīku

Vai Jūsu uzņēmumā ir noteikti ilgtspējas mērķi?

Jā, ir noteikti vispārīgi virzieni, kuros strādāsim
29%
Jā, ir noteikti izmērāmi rādītāji, kas jāsasniedz konkrētos ilgtspējas jautājumos un kādā laika periodā
43%
Nē, ilgtspējai specifiski veltītu mērķu nav
29%

Ko darīt tālāk? Tiklīdz zināmi uzņēmuma būtiskākie ietekmes faktori, iespējams vienoties, kā šo faktoru ietekme  Jūsu uzņēmumā tiks mērīta. Izveidojiet kritērijus, noskaidrojiet informācijas iegūšanas avotus un  vienojieties par Jūsu datu uzskaites sistēmu. Kad šis solis ir veikts, Jūs varat noteikt pirmos ESG mērķus, piemēram, enerģijas patēriņa samazinājumu vai minimālo prasību ieviešanu piegādātājiem.

Paveiktais būs svarīgs ieguldījums ceļā uz ilgtspējas aspektu iekļaušanu uzņēmuma kopējā stratēģijā, kā arī plānojot ikgadēju novērtējumu ESG jeb ilgtspējas ziņojuma veidā. Soli pa solim izejot cauri saviem vides, sociālās atbildības un pārvaldības rādītājiem, uzņēmums ilgtspējas ziņojumā sniedz publisku sava ilgtspējas snieguma atskaiti sabiedrībai, laikus atklājot informāciju, kas var īstermiņā vai ilgtermiņā ietekmēt uzņēmuma finanšu un nefinanšu rezultātus, un ir svarīga tā ietekmes pusēm.

Labas pārvaldības kontekstā ikvienas uzņēmējdarbības caurskatāmība ir būtisks reputācijas faktors darbinieku un akcionāru, gan potenciālo investoru, klientu un sadarbības partneru vidū.

Plānojot investīcijas uzņēmuma tālākai attīstībai, svarīgi ir ņemt vērā ar klimata pārmaiņām saistītos fiziskos un pārejas riskus, to ietekmi. Tikpat būtiski ir arī uzņēmuma iekšējās kultūras un biznesa ētikas standarti, ambiciozi mērķi un darbības stratēģija,  iekļaujošas vides radīšana uzņēmumā, darbinieku veselība un drošība, kā arī citi faktori, kas nodrošina uzņēmuma sekmīgu pastāvēšanu nākotnē.

Apzināti pārvaldot savas darbības rezultātā ietekmētās jomas un laikus integrējot ESG faktorus savā biznesa stratēģijā, Jūs būsiet stabilāks uzņēmums ilgtermiņā.

Biežāk uzdotie jautājumi

Kas ir ESG?

ESG (Environmental, Social, and Governance) ir pieeja, kas novērtē uzņēmuma vai organizācijas sniegumu un ietekmi šajās trīs galvenajās jomās.

Kāpēc ESG pieeja ir svarīga uzņēmumiem?

ESG ir svarīga uzņēmumiem, jo šī pieeja palīdz novērtēt un uzlabot savu ilgtspējību, ētisko un sociālo praksi. ESG var nodrošināt labāku riska pārvaldību, palielināt ieinteresēto pušu uzticību un ilgtermiņa finanšu rezultātus.

Kādi ir ESG riski?

ESG riski ir potenciālas negatīvas sekas vai saistības, kas var rasties, uzņēmumam nespējot risināt vides, sociālos un pārvaldības jautājumus. Šie riski var ietekmēt uzņēmuma reputāciju un finanšu rādītājus.

Vairāk par ilgtspēju biznesā lasiet sadaļā “Ilgtspēja praksē”.