10. apr, 2015

Gada pārskatu iesniegšana - iesniegšanas termiņi, gada pārskatu sastāvdaļas, parakstīšana, iesniegšana VID

Strauji tuvojas gada pārskatu iesniegšanas termiņš, kas lielākajai daļai uzņēmumu ir 30. aprīlis. Šis arī būs pirmais gada pārskats, kurā vērtības norādīsim eiro. Par svarīgāko gada pārskatu iesniegšanā - šajā rakstā.

Atbilstoši Gada pārskatu likumam gada pārskati jāsagatavo:

 • komercsabiedrībām – sabiedrības ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrības un personālsabiedrības;
 • kooperatīvām sabiedrībām;
 • Eiropas ekonomisko interešu grupām;
 • Eiropas kooperatīvām sabiedrībām;
 • Eiropas komercsabiedrībām.

Ja apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā gadā pārsniedz 300 000 eiro, kā arī ja uzņēmums izvēlējies kļūt par uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāju, tad gada pārskats jāiesniedz arī individuālajiem uzņēmumiem un zemnieku un zvejnieku saimniecībām.

Vispirms jāpievērš uzmanība iesniegšanas termiņiem un gada pārskata sastāvdaļām, kas ir atkarīgas no uzņēmuma bilances kopsummas, neto apgrozījuma un vidējā darbinieku skaita.

Gada pārskatu sastāvdaļas

1. Kādi kritēriji jāņem vērā un kādas gada pārskata sastāvdaļas jāiesniedz uzņēmumiem, kurus parasti saucam par „maziem”, kas noteikti Gada pārskatu likuma 54.1 pantā:

Kritēriji

Finanšu pārskata sastāvdaļas

Citi iesniedzamie dokumenti

 • Bilances kopsumma 50 000 eiro
 • Neto apgrozījums 100 000 eiro
 • Pārskata gada vidējais darbinieku skaits 5
 • Saīsināta bilance
 • Peļņas vai zaudējumu aprēķins
 • Bilances piezīmes
 • Apliecināts akcionāru vai dalībnieku sapulces protokola izraksts ar lēmumu par peļņas sadali vai zaudējumu segšanu
 • Sabiedrības valdes parakstīts paskaidrojums par likuma 54.1 panta otrās, trešās, ceturtās un piektās daļas noteikumu izpildi
 • Paskaidrojums vai akcionāru vai dalībnieku sapulces protokola izraksts ar lēmumu par to, kad gada pārskats apstiprināts
 • Kapitālsabiedrībām - akcionāru vai dalībnieku sapulces protokola izraksts ar lēmumu par gada pārskata apstiprināšanu

Lai izpildītos tiesības iesniegt saīsinātu bilanci un bilances piezīmes un nesastādīt naudas plūsmas pārskatu un pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, sabiedrība nedrīkst pārsniegt norādītos divus kritērijus gan kārtējā, gan iepriekšējā gadā. Ja šīs prasības kādā no gadiem neizpildās, tad sabiedrībai nav tiesību piemērot šos atvieglojumus.

Sastādot saīsināto bilanci, sabiedrības tajā neiekļauj šādus posteņus:

 1. bilances aktīvā – „Ieguldījuma īpašumi”, „Bioloģiskie aktīvi”, „Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi”, „Atvasinātie finanšu instrumenti”;
 2. bilances pasīvā – „Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve”.

Šos posteņus sabiedrības pārklasificē un iekļauj citos saīsinātās bilances posteņos.

Tāpat šādas sabiedrības nesagatavo pielikumu, bet bilances piezīmes, kurās norāda šādu informāciju par sabiedrību:

 • par sabiedrības ieķīlātajiem aktīviem;
 • par vadībai izsniegtajiem avansiem, aizdevumiem un galvojumiem;
 • par samaksātajām nodokļu un nodevu summām un debitoru un kreditoru sastāvā ietvertajām nodokļu un nodevu summām;
 • pārskata gada maiņas pamatojumu;
 • peļņas vai zaudējumu aprēķina shēmas maiņu;
 • vienā bilances postenī apvienotām maznozīmīgām summām, kas attiecas uz vairākiem bilances posteņiem;
 • koriģētiem iepriekšējo pārskata periodu datiem, kas radušies, labojot  kļūdas vai mainot grāmatvedības politiku;
 • gadījumiem, kad, sagatavojot gada pārskatu, nav ievēroti Gada pārskatu likuma 25. pantā noteiktie grāmatvedības principi;
 • aizņēmumu procentu iekļaušanu jaunizveidota pamatlīdzekļa pašizmaksā;
 • ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanu;
 • uzkrājumiem, kas izveidotiem nedrošiem parādiem;
 • sabiedrības rīcībā esošajām pašu akcijām vai daļām;
 • ieņēmumiem no lauksaimnieciskās darbības, ja uzņēmums, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu, saņēmis valsts vai Eiropas Savienības atbalstu vai piemēro uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi.

Vēl jāievēro, ka sabiedrības, kas izvēlējušās piemērot Gada pārskatu likuma 54.pantā noteiktos atvieglojumus - sagatavot saīsināto bilanci un/vai nesastādīt gada pārskata pielikumu, bet bilances piezīmes, nedrīkstizmantot Gada pārskatu likuma 55.1 un 55.5 pantā noteikto iespējunovērtēt finanšu instrumentus, ieguldījuma īpašumus,bioloģiskos aktīvus un pārdošanai turētus ilgtermiņa ieguldījumuspēc patiesās vērtības metodes.

Tā kā šādas sabiedrības nesastāda vadības ziņojumu, tad ir jāiesniedz apliecināts akcionāru vai dalībnieku sapulces protokola izraksts ar lēmumu par peļņas sadali vai zaudējumu segšanu. Jāiesniedz arī sabiedrības valdes parakstīts paskaidrojums par Gada pārskatu likuma 54.1 panta otrās, trešās, ceturtās un piektās daļas noteikumu izpildi, kas apliecinās to, ka sabiedrības drīkst piemērot atvieglojumus. Iesniedzams arī paskaidrojums vai akcionāru vai dalībnieku sapulces protokola izrakstsar lēmumu par to, kad gada pārskats apstiprināts, kuru kapitālsabiedrības aizstāj ar akcionāru vai dalībnieku sapulces protokola izrakstu ar lēmumu par gada pārskata apstiprināšanu.

2. Nākamā grupa ir sabiedrības, kurām atļauts nesastādīt naudas plūsmas pārskatu un pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un sastādīt saīsinātu pielikumu, kas noteikti Gada pārskatu likuma 54. pantā:

Kritēriji

Finanšu pārskata sastāvdaļas

Citi iesniedzamie dokumenti

 • Bilances kopsumma 400 000 eiro
 • Neto apgrozījums  800 000 eiro
 • Pārskata gada vidējais darbinieku skaits 25
 • Bilance
 • Peļņas vai zaudējumu aprēķins
 • Saīsināts pielikums
 • Apliecināts akcionāru vai dalībnieku sapulcesprotokola izraksts ar lēmumu par peļņas sadali vai zaudējumu segšanu
 • Sabiedrības valdes parakstīts paskaidrojums par likuma 54. panta otrās, ceturtās un piektās daļas noteikumu izpildi
 • Paskaidrojums vai akcionāru vai dalībnieku sapulces protokola izraksts ar lēmumu par to, kad gada pārskats apstiprināts
 • Kapitālsabiedrībām - akcionāru vai dalībnieku sapulces protokola izraksts ar lēmumu par gada pārskata apstiprināšanu

Arī šeit, lai varētu piemērot atvieglojumu, sabiedrība nedrīkst pārsniegt norādītos divus kritērijus divus pārskata gadus pēc kārtas.

Saīsinātajā pielikumā norāda visu Gada pārskatu likumā noteikto pielikumā norādāmo informāciju, izņemot par:

 • aizņēmumiem, kas pārvēršami akcijās;
 • mātes sabiedrības īpatsvaru sabiedrības kapitālā, ja meitas sabiedrības ir pirkušas vai pārdevušas mātes sabiedrības akcijas;
 • finanšu instrumentiem, kas novērtēti patiesajā vērtībā sadalījumā pa atvasināto finanšu instrumentu grupām.

Tā kā arī šādas sabiedrības nesastāda vadības ziņojumu, tad tām ir jāiesniedz apliecināts akcionāru vai dalībnieku sapulces protokola izraksts ar lēmumu par peļņas sadali vai zaudējumu segšanu. Jāiesniedz arī sabiedrības valdes parakstīts paskaidrojums par Gada pārskatu likuma 54. panta otrās, ceturtās un piektās daļas noteikumu izpildi, kas apliecinās to, ka sabiedrības drīkst piemērot noteiktos atvieglojumus. Iesniedzams arī paskaidrojums vai akcionāru vai dalībnieku sapulces protokola izrakstsar lēmumu par to, kad gada pārskats apstiprināts, kuru kapitālsabiedrības aizstāj ar akcionāru vai dalībnieku sapulces protokola izrakstu ar lēmumu par gada pārskata apstiprināšanu.

3. Nākamā grupa ir sabiedrības, kas iesniedz visas finanšu pārskata sastāvdaļas:

 • Kritēriji
 • Finanšu pārskata sastāvdaļas
 • Citi iesniedzamie dokumenti
 • Bilances kopsumma  400 000 eiro
 • Neto apgrozījums 800 000 eiro
 • Pārskata gada vidējais darbinieku skaits 25
 • Bilance
 • Peļņas vai zaudējumu aprēķins
 • Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
 •  Naudas plūsmas pārskats
 • Pielikums
 • Vadības ziņojums par sabiedrības attīstību pārskata gadā
 • Paskaidrojums vai akcionāru vai dalībnieku sapulces protokola izraksts ar lēmumu par to, kad gada pārskats apstiprināts
 • Kapitālsabiedrībām - akcionāru vai dalībnieku sapulces protokola izraksts ar lēmumu par gada pārskata apstiprināšanu

Ja sabiedrībai neizpildās nosacījums, ka sabiedrība divus pārskata gadus pēc kārtas nepārsniedz norādītos divus kritērijus, tad Gada pārskatu likumā nav paredzēti atvieglojumi vai atbrīvojumi, sagatavojot finanšu pārskata sastāvdaļas.

Savukārt, ja sabiedrība pārskata gadā pārsniedz divus no noteiktajiem kritērijiem, tās sagatavoto gada pārskatu pārbauda un par to ziņojumu sniedz zvērināts revidents. Jāpiebilst, ka šī prasība attiecas tikai uz kapitālsabiedrībām, kooperatīvām sabiedrībām, Latvijā reģistrēto Eiropas kooperatīvo sabiedrību un Eiropas komercsabiedrību.

Būtiska gada pārskata iesniedzamā sastāvdaļa ir vadības ziņojums, kurā norādāmā informācija noteikta Gada pārskatu likuma 55. pantā. Vadības ziņojumā tiek atspoguļota ļoti svarīga informācija, kas raksturo sabiedrības attīstību, finansiālās darbības rezultātus un finansiālo stāvokli, kā arī būtiskus riskus sabiedrības darbībā. Tāpat vadības ziņojumā sniedz informāciju par sabiedrības turpmāko attīstību un priekšlikumus peļņas sadalei.

Iesniedzams arī paskaidrojums vai akcionāru vai dalībnieku sapulces protokola izrakstsar lēmumu par to, kad gada pārskats apstiprināts, kuru kapitālsabiedrības aizstāj ar akcionāru vai dalībnieku sapulces protokola izrakstu ar lēmumu par gada pārskata apstiprināšanu.

Visu rakstu varat izlasīt žurnāla BILANCE 2015. gada aprīļa 1. numurā (Nr.7(355))

Kristīne Ābola, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas vadītāja, speciāli Bilancei