11. aug, 2015

Kā kredītinformācijas birojs vai fiziskā persona pieprasa un VID sniedz informāciju par fiziskās personas ienākumiem

Pašlaik kārtību, kādā pieprasa un izsniedz izziņu par fiziskās personas ienākumiem un šīs izziņas saturu nosaka Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumi Nr. 411 „Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests izsniedz izziņu par kredīta ņēmēja ienākumiem”, kuri paredz kārtību, kādā fiziskā persona vēršas Valsts ieņēmumu dienestā, lai saņemtu izziņu par Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju, kas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ir iesniegta par fiziskās personas ienākumiem iepriekšējā taksācijas gadā un kārtējā taksācijas gadā (no gada sākuma). Dati par fiziskās personas ienākumiem šajā izziņā tiek sniegti kā visu ienākumu veidu kopsumma.

Ar kādiem noteikumiem kredītu ņēmējiem būs jārēķinās

Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8. panta 4.1 daļa paredz, ka pirms patērētāja kreditēšanas līguma noslēgšanas kredīta devējs izvērtē patērētāja spēju atmaksāt kredītu, pamatojoties uz pietiekamu informāciju, kas saņemta no patērētāja, un, ja nepieciešams, uz ziņām no atbilstoši normatīvajiem aktiem personas datu apstrādei izveidotām datubāzēm par personas ienākumiem un maksājumu saistību izpildi, kuras iegūtas normatīvajos aktos par fizisko personu datu aizsardzību un piekļuvi datubāzēm noteiktajā kārtībā.

Izpildot pienākumu izvērtēt patērētāja maksātspēju, kredīta devējam ir pienākums pieprasīt, iegūt un izvērtēt informāciju par patērētāja ienākumiem un izdevumiem pienākuma izpildei atbilstošā apjomā. Kredīta devējs ir tiesīgs piešķirt kredītu tikai pēc tam, kad tas izvērtējis patērētāja spēju atmaksāt kredītu un pārliecinājies par to. (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8. panta 4.4 daļa).

Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8. panta piektajā daļā noteikts, ka, ja izsniegtais kredīts ir vienāds vai lielāks par 100 minimālajām mēnešalgām, tad kredīta devējam ir pienākums saņemt Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par patērētāja ienākumiem.

Tādējādi, informācijas iegūšana par fiziskās personas ienākumiem ir priekšnosacījums, lai kredītu devējs varētu veikt savu normatīvajos aktos noteikto pienākumu – vērtēt fiziskās personas spēju atmaksāt kredītu.

Vadlīniju 8. punkts paredz, ka kredītiem līdz 427 eiro un kredītiem ar atmaksas termiņu līdz 1 gadam un ikmēneša maksājumu līdz 71 eiro kredīta devējs var paļauties tikai uz patērētāja sniegtajām ziņām. Savukārt kredītiem, kuru summa vai termiņš pārsniedz norādītos kritērijus, kredīta devējs nevar paļauties tikai uz patērētāja sniegtajām ziņām un viņam ir jāpārliecinās, ka patērētāja sniegtā informācija par ienākumiem ir patiesa. Kā viens no risinājumiem pārliecināties par fiziskās personas sniegtās informācijas patiesumu ir pieprasīt šai personai iesniegt Valsts ieņēmumu dienesta izziņu.

Viens no būtiskākajiem rādītājiem, lai novērtētu fiziskās personas spēju segt saistības, ir informācija par šīs personas ienākumiem. Tas, ka kredītiestāde vai licencētais patērētāja kreditors nav ieguvis informāciju par fiziskās personas ienākumiem, lai novērtētu tā spēju segt savas saistības, var nozīmēt, ka nav ticis pildīts pienākums par fiziskās personas kredītspējas vērtēšanu. (detalizētāk – 2015.gada Bilance augusta numurā).

  • Papildus informācija:

MK noteikumi nr. 403 (2015. gada 14. jūlijā) “Noteikumi par līzinga, kredīta un ar to saistīto procentu maksājumu deklarāciju” par līzinga un kredīta devēju ziņu sniegšanas kārtību (arī komisijas maksa, procenti un līgumsods), ja to summa mēnesī (arī atsevišķos mēnešos) pārsniedz 360 eiro (vai šādu iemaksu kopsumma gada laikā pārsniedz 4320 eiro). Noteikumi attiecas arī uz ārvalstu valūtā samaksātām summām, kuras pārrēķina eiro pēc grāmatvedībā izmantojamā ārvalstu valūtas kursa, kas ir spēkā maksājuma dienas sākumā.

Pirmo reizi šī deklarācija būs jāiesniedz VID par 2015. gada periodu septembris – decembris līdz 2016. gada 1. februārim par Latvijas rezidentu veiktajiem līzinga un kredīta maksājumiem, kuru summa attiecīgajā mēnesī pārsniedz 360 eiro vai šādu iemaksu kopsumma minēto mēnešu laikā pārsniedz 1440 eiro.