22. dec, 2020

Kādas nodokļu izmaiņas sagaida uzņēmējus 2021. gadā

Valdības pieņemtie budžeta paketes likumu grozījumi īpaši jūtami skars Latvijas mazo un vidējo uzņēmēju dzīvi. Kādas izmaiņas tās nesīs? Rezumē zvērinātu advokātu biroja “Sorainen” eksperti Jānis Taukučs, Aija Lasmane, Aina Okseņuka un Kristīne Erele.

Alternatīvo nodokļu režīmu noriets

Īsumā var secināt, ka ar jaunajiem likumu grozījumiem izdarīts viss iespējamais, lai uzņēmējiem Lavijā vairs nebūtu izdevīgi strādāt ne mikrouzņēmuma nodokļa (MUN) maksātāju, ne arī – no 2023. gada – saimnieciskās darbības veicēju statusā. Arī patentmaksas sistēma tiek faktiski likvidēta, jo turpmāk būs pieejama tikai pensionāriem un personām ar invaliditāti. Līdz ar to lielākajai daļai uzņēmējdarbības veicēju paliks tikai viena izvēle – reģistrēt SIA un pāriet vispārējā nodokļu režīmā.

Ja uzņēmuma apgrozījums nepārsniedz 25 000 eiro, vēl pieņemama alternatīva varētu būt MUN 25% apmērā (vai 40% virs minētā apgrozījuma sliekšņa) bez izdevumu atskaitīšanas – it sevišķi, ja nodokļi tiks iekasēti automātiski no apgrozījuma bankas kontā.

Autoratlīdzību saņēmējiem simpātiska joprojām liekas pašnodarbināto sistēma (progresīvais IIN, bet 25% vai 50% izdevumu norma, kas šo likmi samazina attiecīgi uz 1/2 vai 1/4), taču no 2023. gada pašnodarbinātajiem visiem ienākumiem plānota lielā 32,15% VSAOI likme (pagaidām – 10% un 32,15% uz pirmajiem 500 EUR mēnesī). Pēc tam vairs pašnodarbināto statuss nebūs vajadzīgs, jo nereģistrētajiem autoriem jau no 2021. gada 1. jūlija būs līdzīgi – jāmaksā pilnās VSAOI un progresīvais IIN.

Laba ziņas ir likumā parādījusies attālinātā darba neapliekamā izdevumu norma – 30 eiro mēnesī.

Vienots nodokļu konts un samaksas termiņš

No 2021. gada 1. janvāra VID administrētajiem valsts budžeta maksājumiem turpmāk būs viens nodokļu konts, kas aizstās līdzšinējos daudzos nodokļu kontus, tā uzņēmējiem būtiski samazinot administratīvo slogu. Detalizēta informācija par nodokļiem, nodevām un citiem valsts noteiktajiem maksājumiem, kas iemaksājami vienotajā nodokļu kontā, sniegta Grozījumos likumā “Par nodokļiem un nodevām”. VID muitas iestāžu administrētie maksājumi (ievedmuitas nodoklis, importa PVN un akcīze) uz vienoto nodokļu kontu būs jāveic tikai no 2023. gada. Savukārt NĪN, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un UVTN maksājumiem saglabāsies līdzšinējā kārtība, jo šo nodokļu administrēšanu nodrošina attiecīgās pašvaldības un CSDD.

VID administrētajiem regulārajiem iekšzemes nodokļu maksājumiem būs arī viens samaksas termiņš – katra mēneša 23. datums. Jaunais termiņš nav attiecināms uz nodokļu kontroles pasākumu rezultātā norādītajiem maksāšanas termiņiem, neregulārajiem maksājumiem un maksājumiem, kas noteikti ar citu dokumentu (piemēram, VID lēmumu).

Tālāk – par nodokļu veidiem, kurus skars būtiskākās izmaiņas.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN)

 • Augstāks diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanas slieksnis. No 2021. gada ar IIN neapliekamo minimumu piemēros nodokļu maksātājiem, kuru gada ienākumi nepārsniegs 21 600 eiro jeb 1800 eiro mēnesī.
 • Samazināta augstākā IIN likme – no 31,4% uz 31%.
 • Algas nodoklis būs iemaksājams vienotajā nodokļu kontā līdz ienākuma izmaksas mēneša 23. datumam.
 • Diferencēti avansu iemaksas termiņi IIN. Ja saimnieciskā darba veicēja ienākums nesasniedz VSAOI griestus (62 800 eiro gadā), avansu iemaksas termiņi paliek līdzšinējie – 15. marts, 15. jūlijs, 15. septembris, 15. novembris; ja ienākums pārsniedz VSAOI griestus – šo pašu mēnešu 23. datums.
 • No aplikšanas ar IIN tiek atbrīvota MUN peļņa tās sadales brīdī MUN īpašniekam (fiziskai personai), ja MUN samaksāts atbilstoši jaunajām likmēm.
 • Tiek atcelts patentmaksas maksāšanas režīms, saglabājot vienīgi samazinātās patentmaksas iespēju – vecuma pensionāriem un personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, kas darbojas noteiktās nozarēs. Samazinātā patentmaksa ir 17 eiro gadā vai 9 eiro pusgadā. Būtiski ir tas, ka samazinātās patentmaksas maksātājs nevar sniegt pakalpojumus komersantam, kas darbojas tajā pašā jomā, tā saimnieciskās darbības ietvaros. Tie, kas veic patentmaksas maksājumu (vecajā režīmā) par 2021. gadu vai tā daļu, varēs turpināt darboties šajā režīmā arī attiecīgajā 2021. gada periodā.
 • No aplikšanas ar IIN atbrīvo ar attālinātā darba veikšanu saistītos darbinieka izdevumus, kurus atbilstoši Darba likumam (76. pants) sedz darba devējs, ja to kopējais apmērs mēnesī par pilnas slodzes darbu nepārsniedz 30 eiro. Lai piemērotu šo normu, darba līgumā vai ar darba devēja rīkojumu jābūt norādītam, kādus izdevumus darba devējs kompensē.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)

 • VSAOI tiek samazinātas par vienu procentpunktu – 0,5% no uzņēmēju iemaksām un 0,5% no darbinieka iemaksām.
 • No 2021. gada 1. jūlija tiek ieviests minimālais VSAOI objekts – trīs minimālās algas ceturksnī. Ja darba ņēmēja alga ceturksnī ir mazāka par trim Ministru kabineta noteiktajām minimālajām mēneša darba algām (3 × 500 = 1500 eiro), darba devējam no saviem līdzekļiem jāveic obligātās iemaksas no starpības starp triju minimālo mēneša darba algu apmēru un deklarēto darbinieka darba algu (obligāto iemaksu objektu).

Ja persona strādā un gūst ienākumus vairākās darbavietās, visus VSAOI objektus summē. Ja ienākums nesasniedz minimālo VSAOI objektu, starpība jāpiemaksā darba devējam.

Minimālās VSAOI aprēķinās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) trīs mēnešu laikā pēc ceturkšņa beigām, nodos informāciju VID, kas savukārt paziņos to darba devējam un pašnodarbinātajam. Pienākums samaksāt papildu VSAOI (ja tāds rodas) ir trīs mēnešu laikā pēc VID paziņojuma saņemšanas. VSAA veic pārrēķinu par gadu trīs mēnešu laikā pēc gada beigām un paziņo VID, ja ir izveidojusies pārmaksa.

 • Pašnodarbinātajiem, autoratlīdzību saņēmējiem un MUN maksātājiem noteikts pārejas periods no 2021. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim, kurā VSAOI jāmaksā līdzīgā kārtībā, kā līdz šim, bet ar paaugstinātu likmi pensiju apdrošināšanai (10%). No 2022. gada 1. janvāra visiem stāsies spēkā regulējums par minimālo VSAOI objektu (500 eiro).

Mikrouzņēmumu nodoklis (MUN)

 • Ar grozījumiem MUN likumā mainītas tajā lietoto terminu definīcijas, līdz ar to mainās personu loks, kuras var piemērot MUN režīmu. Jaunās definīcijas ir šādas:

1) apgrozījums – mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi;

2) mikrouzņēmuma īpašnieks – individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks, individuālais komersants vai cita fiziskā persona, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicējs;

3) mikrouzņēmums – individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, kā arī fiziskā persona, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicējs, ja minētās personas nav reģistrētas kā PVN maksātāji;

4) mikrouzņēmumu nodoklis – nodoklis, kas ietver VSAOI par mikrouzņēmuma īpašnieku un mikrouzņēmuma īpašnieka IIN par mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumu daļu;

5) mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs – mikrouzņēmuma īpašnieks, kas ieguvis MUN maksātāja statusu.

 • MUN turpmāk varēs maksāt tikai MUN īpašnieks pats par sevi. Par darbiniekiem būs jāmaksā algas nodokļi vispārējā kārtībā. MUN īpašnieks nevarēs vienlaikus maksāt IIN vēl citā režīmā (kā saimnieciskās darbības veicējs vai samazinātās patentmaksas maksātājs), izņemot 10% no NĪ nomas (nereģistrējot saimniecisko darbību). Ja MUN maksātājs kļūst par PVN maksātāju, tas ar nākamo taksācijas periodu zaudē MUN statusu.
 • Mainās MUN likme: apgrozījumam līdz 25 000 eiro tā būs 25% un apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 25 000 eiro, – 40%. Ja MUN maksātājs reģistrējas vēlāk par pirmo ceturksni, tad apgrozījuma slieksnis attiecīgi jākoriģē.
 • Mainās MUN sadale: 80% no MUN jāieskaita kā VSAOI, un 20% – kā IIN.
 • MUN deklarāciju varēs neiesniegt, ja ceturksnī nevienā mēnesī nav bijis apgrozījuma.
 • MUN un VSAOI. VID informāciju par samaksāto MUN nodos VSAA, kas aprēķinās VSAOI objektu par katru mēnesi, ņemot vērā to, ka 80% no samaksātā MUN jāieskaita kā VSAOI. Turpmāk ir piemērojamas normas, kas noteiktas Likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” attiecībā uz pašnodarbinātajiem un MUN maksātājiem.
 • MUN darbinieki. Ja uzņēmums laikā no 2021. gada 1. janvāra līdz 1. jūlijam pieņem jaunus darbiniekus, par tiem maksā algas nodokļus. Par jau esošajiem darbiniekiem šajā periodā MUN maksā kā iepriekš (bet vairs nav piemērojams 720 EUR algas ierobežojums un ir palielinājušās MUN likmes). Par 1. un 2. ceturksni informācija par darbiniekiem jāiesniedz VID. No 2021. gada 1. jūlija visiem darbiniekiem piemēro algas nodokļus.

Pārejas noteikumi. 2021. gadā MUN darbiniekiem vairs nepastāvēs algas ierobežojums 720 eiro apmērā, tāpat tiek atcelts arī MUN apgrozījuma ierobežojums (40 000 eiro). Ja SIA, kas ir MUN maksātājs, palielinās dalībnieku skaits, tā zaudē MUN maksātāja statusu. Esošie MUN un tie, kurus reģistrēs ar 2021. gada 1. janvāri, 2021. gadā maksās MUN atbilstoši 2020. gada 31. decembrī spēkā esošajai likuma redakcijai, bet vienlaikus tiem būs jāpiemēro arī turpmāk uzskaitītie jaunie noteikumi.

Periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz 1. jūlijam:

 • Piemēro jaunās MUN likmes (25% apgrozījumam līdz 25 000 eiro un 40% apgrozījumam, kas pārsniedz šo slieksni);
 • SIA samaksātajam MUN piemēro jaunu sadalījumu pa budžetiem: 0,1% – riska nodevai, 80% – VSAOI, 18,8% – IIN, 1,1% – UIN;
 • saimnieciskās darbības veicēju samaksātajam MUN piemēro jauno sadalījumu pa budžetiem: 80% no MUN ieskaitīts kā VSAOI un 20% – kā IIN;
 • saimnieciskās darbības veicējiem, kuri iepriekš maksāja IIN, MUN sadalīsies: 0,1% – riska nodevai, 80% – VSAOI, 19,8% – IIN;
 • par jauniem darbiniekiem būs jāmaksā algas nodokļi; par esošajiem (pieņemti darbā līdz 2020. gada 31. decembrim) – MUN.

No 2021. gada 1. jūlija (papildus iepriekš minētajam):

 • visu darbinieku ienākumus apliek ar algas nodokļiem;
 • MUN īpašnieks (SIA dalībnieks, saimnieciskās darbības veicējs) turpina maksāt jaunās MUN likmes.

Visas SIA, kas ir MUN maksātājas, 2022. gada 1. janvārī kļūst par UIN maksātājām.

Citas izmaiņas

Ar 2021. gada 1. janvāri tiek atjaunots Latvijas līdzšinējais zemu nodokļu un beznodokļu valstu saraksts, saskaņojot to ar attiecīgo Eiropas Savienības sarakstu, kura izmaiņām turpmāk būs rūpīgi jāseko.

Mainās deklarāciju un pārskatu iesniegšanas termiņi šādiem nodokļiem:

 • darba devēja ziņojums būs jāiesniedz līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 17. datumam (šobrīd – VID individuāli paziņots datums);
 • elektroenerģijas nodokļa deklarācija būs jāiesniedz līdz katra mēneša 20. datumam (šobrīd – 25. datums);
 • pārskati par aprēķināto izložu un azartspēļu nodokli būs jādeklarē līdz katra mēneša 15. datumam (šobrīd – 15 dienu laikā pēc ceturkšņa beigām).

Detalizētāka informācija par gaidāmajām nodokļu izmaiņām uzņēmējiem, toskait autoratlīdzību saņēmējiem un izmaksātājiem: