Mans bērns cieta no mobinga, kā rezultātā mainījām skolu. Ievas Janiševas pieredze (VIDEO)

Mobinga sekas uz bērna mentālo veselību var būt dažādas – no mācību traucējumiem līdz depresijai. Tāpēc ir svarīgi to laicīgi pamanīt un rīkoties.

Ieva Janiševa, kura ir mamma diviem bērniem, kādā brīdī sāka novērot izmaiņas meita uzvedībā. Tas sākās pēc skolas nomaiņas, uzsākot mācības 3.klasē. Ievas meita skaidri norādīja, ka nevēlas vairs apmeklēt skolu, jo bērni viņu apsaukā un dara pāri. Sākotnēji Ieva nodomāja, ka tā ir ikdienišķa konfliktsituācija, kāda mēdz būt bērnu starpā – ātri sākas un tikpat ātri beidzas. Taču tā nenotika. Ievas meita turpināja ciest no vienaudžu ņirgāšanās un pāridarījumiem. Ieva stāsta, ka pašai bira asaras, dzirdot to, kas meitai skolā ir jāpārdzīvo.

Nebaidīties meklēt palīdzību

Fonda “Plecs” pērnā gada nogalē 64 Latvijas skolās veiktā aptauja* rāda, ka mobinga situācijas Latvijas skolās ir izplatīta problēma, taču būtiski atšķiras skolēnu, vecāku un skolotāju attieksme pret to, kā arī vērtējums situācijām, kam ir potenciāls pāraugt mobingā. Diemžēl rīcības trūkums no skolotājas un skolas puses izpalika arī Ievas gadījumā – skolotāja noliedza problēmas esamību, vainojot citus, tostarp Ievas meitu, savukārt pēc vecāku lūguma sociālais pedagogs tā arī netika piesaistīts. Taču vecāku pamanītās izmaiņas meitas uzvedībā un attieksmē pret sevi liecināja – ir jāmeklē palīdzība. Ieva meitu veda pie psihologa, arī pati konsultējās, ko labāk darīt, kā rezultātā tika lemts par skola nomaiņu.

Ieva uzsver, ka skolotājiem ir ļoti liela loma mobinga situāciju novēršanā, jo skola ir kā otrās mājas un skolotāja viens no tuvākajiem cilvēkiem, ar ko bērns pavada kopā laiku. Tāpēc konfliktsituāciju risināšanas prasmes ir jāmāca gan mājās, gan skolā.

Visu stāstu par to, kam gāja cauri Ievas ģimene, pieredzot mobingu, skaties šeit: 

Kā par mobingu runāt ar skolu, ja esat atklājis, ka bērns piedzīvo mobingu?

Ja mobings ir problēma, kas radusies skolā, tad arī lielākais darbs ar tā novēršanu norisināsies tieši tur. Pārrunājiet ar klases audzinātāju vai atbildīgo speciālistu, kāda ir jūsu iesaiste mobinga novēršanas plānā.

Fonda “Plecs” eksperti iesaka pārrunāt ar skolu:

1) mobinga novēršanas plānu. Piemēram, ja mobinga situācijas rodas starpbrīžos koridorā, tad šajā laikā un vietā jābūt ieplānotām pieaugušo dežūrām. Ja mobings notiek čatos, tad iesaistīto bērnu vecāki var vienoties uz mēnesi atslēgt bērnu telefonos šo iespēju;

2) veselīgu konfliktsituāciju risināšanas prasmju attīstīšanas plānu. Piemēram, audzināšanas stunda ar skolas vadības iesaisti par skolas vērtībām, mobinga negatīvo ietekmi uz visiem iesaistītajiem bērniem un nepieciešamo prasmju attīstību), iesaistīto bērnu vecāku pārrunas mājās par vērtībām, noskaidrojot bērnu emocijas un problēmas (arī pāridarītāju, jo mobings bieži ir neatrisinātu emociju izraisītu grūtību sekas) un vecāku un audzinātāju vienošanās par konkrētu pašregulācijas prasmju trenēšanu (ko veic gan vecāki mājās, gan skolotāji skolā (piemēram, miera elpa).

Tāpat pajautājiet, kas tiek sagaidīts no jums un vai ir kaut kas tāds, ko skola šobrīd neiesaka jums darīt. Pavaicājiet arī, kad varētu notikt nākamā tikšanās, lai kopīgi novērtētu panāktās pārmaiņas (šādu tikšanos parasti ieplāno ne vēlāk kā pēc pāris nedēļām).

Skolas iesaiste un problēmas izpratne ir galvenie faktori, kas ļauj paredzēt, ka mobinga situācija tiks veiksmīgi atrisināta. Skolai ir pienākums (arī likumiski definēts) novērst un risināt mobinga situācijas.

Ja jūtat, ka sadarbība ar skolu klibo, pajautājiet (audzinātāja, skolas speciālistu vai skolas vadības līmenī), kā varat palīdzēt. Skolās arī strādā tikai cilvēki, un bieži var vērot, ka arī viņiem ir nepieciešams atbalsts prasmju un procesu pilnveidē (vecāki, iesaistot papildu speciālistus, te var pozitīvi un konstruktīvi palīdzēt).

Tomēr, ja jūtat, ka ne audzinātāju, ne skolas speciālistu un skolas vadības līmenī nav vēlmes risināt situāciju, ir svarīgi ziņot par to gan skolu uzraugošajām institūcijām, gan apsvērt domu par skolas mainīšanu. Šādos gadījumos ārkārtīgi svarīgi ir procesā iesaistīt arī bērnu un pārrunāt ar viņu turpmāko soļu iespējas. Bērns novērtēs, ka esat gatavi jebkuram solim, lai viņam palīdzētu.

Atbalsts mobinga situācijās iesaistītajiem

Lai atbalstītu vecākus un bērnus mobinga situācijās, kā arī sniegtu praktiskus padomus šādu konfliktsituāciju risināšanā, fonds “Plecs” sadarbībā ar Swedbank ir izstrādājis atbalsta rīku ģimenēm, kas tostarp paredz arī iespēju nepieciešamības gadījumā saņemt profesionālu speciālistu konsultācijas mobinga situācijās. Atbalsts mobinga situācijās ir bezmaksas pakalpojums Swedbank dzīvības apdrošināšanas klientiem.

Ja ir noticis mobinga gadījums, izstrādātajā tīmekļa vietnē mobstop.lv  ir iespēja piereģistrēties un sniegt detalizētāku informāciju par notikušo. Pēc tam saņemsiet izvērtējumu par situāciju (vai notikušais ir mobings vai konflikts) un praktiskus ieteikumus, ko varēsiet izmantot uzreiz. Nepieciešamības gadījumā būs iespējams saņemt arī personalizētu speciālista atbalstu un, kas nav maznozīmīgi – ātru atbildi kritiskos gadījumos. Būtiski atzīmēt, ka atbalsts pieejams skolēniem, kas ar mobingu saskārušies gan skolā, gan ārpus tās (interešu pulciņi, digitālās platformas u.c.).

*Skolēnu aptauja tika veikta 2022. gadā no oktobra līdz decembrim, tajā tika aptaujāti 64 Latvijas skolu skolēni, viņu vecāki un skolotāji. Kopumā aptaujā piedalījās 43 tūkstoši respondentu, no kuriem 16687 skolēni, 19773 vecāki un 6780 skolotāji.