17. mai, 2022

Kāda ir mācīšanās kultūras nozīme uzņēmuma izaugsmē?

Uzņēmumā, kurā tiek attīstīta mācīšanās kultūra, īpaša uzmanība tiek pievērsta darbinieku mūžizglītībai un profesionālajai izaugsmei. Pastāvīga mācīšanās veicina darbinieka izaugsmi gan profesionāli, gan personiski, kas, savukārt, nodrošina uzņēmuma attīstību un izvirzīto mērķu sasniegšanu ātrākā laika posmā. Savā pieredzē par mācīšanās kultūras ieviešanu, kā arī tās ieguvumiem uzņēmuma attīstībā dalās dārza mēbeļu ražošanas uzņēmuma SIA “EKJU” valdes priekšsēdētājs Māris Danieks un “Swedbank Akadēmija” vadītāja Dace Amsila.

“Darbinieku zināšanu papildināšana ir kā asins artērijas - jo labāka asinsrite, jo spēcīgāks cilvēks. Tāpat ir arī uzņēmumā -  jo labāk apmācīti darbinieki, jo spēcīgāks, radošāks un gudrāks uzņēmums. Kolektīvs kļūst izglītotāks, darbinieki palielina intelektuālo spriestspēju, cilvēki pakāpeniski maina ieradumus un attīstās kā personības. Šādu darbību kopums palīdz uzņēmumā realizēt stratēģiskos mērķus, jo izveidojas spēcīgs, izglītots kolektīvais kapitāls un darbinieki izjūt uzticēšanos, autonomiju un darba jēgu. Rezultātā ieguvēji ir visi,” par mācīšanās kultūras nozīmi stāsta Māris Danieks.

Vēlmei mācīties jānāk arī no darbiniekiem

Tālākai uzņēmuma izaugsmei jāiesaista visi darbinieki un uzņēmuma līmeņi. Ja uzņēmumā jau no pirmās dienas darbiniekam tiks radīta vide, kurā viņš var augt un attīstīties, ar zinoša un profesionāla darbinieka atbalstu arī uzņēmums kļūs spēcīgāks.

“Swedbank” jau darbinieku atlases procesā ar potenciālajiem kolēģiem pārrunā mācīšanās nozīmi, un no pirmajiem soļiem uzņēmumā tiek radīta vide, kurā mācīšanās ir neatņemam ikdienas sastāvdaļa Ikdienā “Swedbank” tiek izmantots “70:20:10” princips, kur 70% darbinieks mācās ikdienā, veicot savus darba pienākumus, 20% sadarbībā ar citiem (mentors, koučs, kolēģu “ēnošana” un citu pieredze), savukārt 10% tiek atvēlēti pašām apmācībām.

“Uzņēmums darbiniekiem nodrošina plašas mācību un attīstības iespējas, tai skaitā jautājumos un tēmās, kas ir specifiskas mūsu darbības jomai. Mācīšanās būs notikusi tajā mirklī, kad darbinieks apgūto pielietos un nostiprinās savā ikdienā. Kolēģus aicinām apgūto praktizēt un izvērtēt, kā sokas ar iemācītā pielietošanu dzīvē. Tāpat katram individuāli un kopā ar vadītāju būtiski izvērtēt savu progresu un saprast, ko vēl nepieciešams attīstīt un kādas zināšanas nostiprināt turpmāk. Mēs aicinām mūsu kolēģus būt atbildīgiem par savu karjeru un savu attīstību, tāpēc būtiska ir katra paša līderība mācību un attīstības jautājumos,” mācīšanās principus skaidro Dace Amsila.

 

Savukārt SIA “EKJU” pirms konkrētāku aktivitāšu ieviešanas piesaistīja mentoru, kurš palīdzēja nonākt līdz stratēģijai darbinieku motivācijas veidošanā - Daniela Pinka 3.0 paaudzes risinājuma ar trīs virzieniem. Tie palīdzējuši uzņēmumam darboties arvien lielākā autonomijas režīmā visos līmeņos:

  1. Meistarība - ja palielini personīgo meistarību, kompetenci, esi gudrs, produktīvs un sasniedz mērķus, tiec apbalvots ar atbilstošu samaksu.
  2. Autonomija - darbinieki jūtas iesaistīti, ar uzticību apveltīti un pilnīgi atbildīgi par procesu, jo katrs pats definē mērķus, pieņem lēmumus un tos realizē. Uzņēmumā radīta tiek vide, kurā darbinieks var izpausties.
  3. Jēga - uzņēmumā tiek darītas loģiskas lietas, kuras nav pretrunā ar lielākajā sabiedrības daļā pieņemtajiem principiem. Paveiktais pievieno vērtību produktam un rada gandarījumu darbiniekiem.

“Īpaši vēlos izcelt arī mūsu darbinieku ikgadējo pārvērtēšanas sistēmu, kas balstās uz kompetenču matricu un ko papildina speciāls produktivitātes vērtēšanas princips. Ar šo rīku ikviens darbinieks ikgadējā pārvērtēšanā spēj palielināt darba samaksas stundas likmi par attiecīgu procentuālo daļu, jo tiek vērtēta katra darbinieka darba rezultāti, iekšējo kārtības noteikumu ievērošana (disciplīna, kultūra, darba laika ievērošana), darba kvalitāte, kārtība darba vietā, iesaistīšanās mikroprojektu jeb uzlabojumu turnīrā, iniciatīva un sadarbība,” skaidro Māris Danieks.

Ievieš īpašu turnīru produktivitātes un kvalitātes uzlabošanai

Kā stāsta SIA “EKJU” valdes priekšsēdētājs, darbinieku meistarības, autonomijas un jēgas palielināšana uzņēmumam paver plašas iespējas, kad paliek arvien vieglāk ieviest dažādus risinājumus sadarbībai ar darbiniekiem, piemēram, LEAN pieejas izmantošanai. Tās mērķis ir lielākas vērtības radīšana klientam, izmantojot pēc iespējas mazāk resursu. Tiek radīta vide, kurā nav bail atklāt problēmas. SIA “EKJU” uzlabojumos tiek izmantotas dažādas LEAN metodes: Spageti diagramma, 5S, 5 kāpēc, KAIZEN, KAN BAN, D8, 4ID u.c.

Kā viena no populārākajām darbiniekiem un vadībai ir mirkroprojektu, jeb “Uzlabojumu ikgadējais turnīrs”, kad katra gada noslēgumā ar vērtīgu balvu tiek apbalvots labākās idejas autors. Šim uzņēmumā atvēlēts arī īpašs laiks – trešdienās plkst. 13:00. Tad visi darbinieki zina, ka viņi netiks traucēti, lai varētu domāt par mikrouzlabojumiem uzņēmumā un savā ikdienā. Pateicoties “Uzlabojumu turnīram” kopš 2017. gada uzņēmumā ieviesti 275 reģistrēti uzlabojumi un vēl tik pat bez reģistrēšanas uzkaitē. Lai gan visbiežāk tie ir nelieli uzlabojumi, katrs no tiem samazina patērēto darba laiku, tādējādi ceļot kopējo ražību. Ar katru gadu iesaistīto darbinieku skaits aug, līdz šim turnīrā iesaistot vairāk nekā 70 darbinieku.

Papildus bagātīgajām motivācijas programmām darbinieku un uzņēmuma izaugsmei SIA “EKJU” nodrošina apmācības visos uzņēmuma līmeņos. Strādnieku apmācības galvenokārt balstās uz gudrās produktivitātes sasniegšanas vai paaugstināšanas principiem, praktiskajām apmācībām, iemaņu attīstību, vieglāku un ātrāku darba metožu izmantošanu, kā arī speciālo tehnisko parametru izzināšanu, lai uzlabotu tehnoloģiskos paņēmienus produkcijas ražošanai. Savukārt vadības personāla apmācības balstās uz specializētu kompetenču apguvi atbilstoši katra ieņemamajam amatam jeb profesijai.

Mācās, lai nākotnē varētu turpināt strādāt savā profesijā

“Nereti mācības ir saistītas ar amata lomā nepieciešamajām kompetencēm un prasmēm, kas jāattīsta, taču otra lielā daļa no mācībām šobrīd ir saistīta ar nākotnes kompetencēm, kas Swedbank kolēģiem būs nepieciešamas, lai varētu pielāgoties amata lomas izmaiņām un būt profesionāli ilgtspējīgi. Tie ir dažādi mācīšanās rīki, veidi un vide, kas tiek radīta uzņēmumā,” par “Swedbank” mācīšanās kultūru stāsta Dace Amsila.

“Swedbank” kolektīvā mācās visi, to iedalot trīs līmeņos, kas viens otru papildina:

  1. Obligātās mācības, kad katram darbiniekam gadā ir jāiziet vismaz piecas dažādas mācības, kas mērķētas tieši uz finanšu nozari, kā arī nodrošina kompetenci, kas nepieciešama ikvienam, kurš strādā šajā uzņēmumā;
  2. Amatam nepieciešamās mācības, kas svarīgas nepārtrauktai attīstībai esošajā amata lomā, lai kvalitatīvi varētu veikt savus konkrētos darba pienākumus un sasniegtu izvirzītos mērķus;
  3. Karjeras vēlmju piepildīšanai un profesionālai ilgtspējai , kur dominē nākotnes kompetenču attīstīšana, kā arī darbinieka personīgā vēlme un ideja par savu izaugsmi un nākotnes ambīcijām. Šeit ļoti nozīmīga ir darbinieka un vadītāja regulāra saruna par nākotnes vīziju un mērķiem organizācijas un darbinieka līmenī. 

Nevis izvēle, bet nepieciešamība

Ikvienam uzņēmumam, kas uzsācis ceļu uz mācīšanās kultūras ieviešanu savā organizācijā, ir jāizvērtē sava gatavība pieņemt pārmaiņas. Vai uzņēmumā esat gatavi atteikties no konfrontējošas attieksmes, lai izveidotu atvērtu uzticības un izziņas kultūru? Vai esat gatavi aizmirst par konkurenci starp dažādām kolēģu grupām un indivīdiem, to aizstājot ar sadarbību, atvērtību un dialogu? Ja uz iepriekš uzdotajiem jautājumiem atbilde ir “jā”, jūs esat ceļā uz mācīšanās kultūras attīstību. Tas ļaus jums un jūsu uzņēmumam ne tikai izdzīvot biznesa vidē, bet arī augt un attīstīties ilgtermiņā gan kā uzņēmumam, gan katram individuāli.

“Ņemot vērā, ka mūsdienās amata loma mainās un transformējas, katrs uzņēmums būs veiksmīgs, konkurētspējīgs un ilgtspējīgs tikai tad, ja spēs nodrošināt sev nepieciešamos darbiniekus ar uzņēmumam vajadzīgo kompetenci. Investīcijas darbinieku attīstībā šobrīd ir būtisks konkurētspējas priekšnoteikums. Tā vairs nav izvēle, vai attīstīt mācīšanās kultūru uzņēmumā, bet drīzāk jau nepieciešamība, lai arī turpmāk uzņēmumā nodrošinātu attīstību,” pārliecināta “Swedbank Akadēmija” vadītāja Dace Amsila.