21. gadsimta skola – jāmācās arī skolotājiem

Lai pilnveidotu savas prasmes, Ventspils pedagogiem ir iespēja aicināt pie sevis skolotāju konsultantu, kas palīdz novērtēt darbu stundā un iesaka, ko vēl varētu uzlabot.

Mūžizglītība nav tikai tukšs apzīmējums. Redzot to, cik strauji mainās darba tirgus, profesijas, nepieciešamās prasmes un kompetences, ir ļoti svarīgi neapstāties pie iegūtajām zināšanām, bet turpināt sevi pilnveidot. “Un, lai uzlabotu savu sniegumu darbā, ikvienā profesijā ir svarīgi palūkoties uz sevi no malas, lai novērtētu gan to, kas labi padodas, gan arī to, ko vēl varētu uzlabot vai mainīt.

Redzēt sevi no malas ir grūti, tādēļ jābūt drosmīgam un jājautā apkārtējo cilvēku viedoklis, jo atgriezeniskā saite ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā mēs varam pilnveidoties un attīstīties,” atzīst Swedbank Karjeras centra vadītāja Rita Majore.

Atgriezeniskā saite palīdz

“Lai iedrošinātu pedagogus aicināt uz savām stundām skolotāju konsultantu, kas varētu palīdzēt novērtēt viņu darbu, jau no sākuma centāmies skaidrot, ka ieguvējs būs pats skolotājs,” pieredzē dalās šīs iniciatīvas autore Ventspils Izglītības pārvaldes Metodiskā dienesta vadītāja un Iespējamās misijas atbalsta programmas veidotāja Inga Pāvula.

Viņa atminas, ka sākotnēji vislielākā skepse bijusi tieši no skolu direktoru puses, kas šaubījušies, vai pilsētā, kur visi cits citu pazīst, skolotāji būs gatavi kādam atzīt, ka viņiem kaut kas nesanāk. Pamazām saprotot, ka katra no šīm konsultācijām ir konfidenciāla, ka metodiskais konsultants sniedz tiešu atgriezenisko saiti skolotājam un ka viņam tas tiešām palīdz, atsaucība kļuva arvien lielāka.

“Tagad mūsu skolotāji saprot, ka konsultācijā uzsvars ir nevis uz viņu vērtēšanu vai kritizēšanu, bet uz ieguvumiem. Un visbiežāk skolotājs pats vēršas pie direktora, vēloties saņemt konsultanta viedokli, piemēram, lai iemācītos labāk izmantot visas interaktīvās tāfeles iespējas. Tā ir lieliska iespēja skolotājam mācīties uz vietas savā klasē un efektīvi uzlabot savas prasmes un kompetences.

Patlaban mums jau katrā pilsētas skolā ir speciāli apmācīti skolotāji konsultanti, kas var izanalizēt kolēģu stundas. Zinu, ka šādi konsultanti tiek gatavoti arī Rīgā, taču tam būtu jānotiek arī valstiskā līmenī,” ir pārliecināta Inga Pāvula.

Vecākiem un skolotājiem jāsadarbojas

Izglītības psiholoģe Sabīne Vilciņa uzsver, ka atgriezeniskā saite veicina darba kvalitātes uzlabošanos un tā ir ļoti svarīga ne vien skolotājam, bet arī bērnam. “Tāpat būtu labi, ja arī starp vecākiem un skolotāju būtu laba sadarbība. Un viņi varētu savstarpēji pārrunāt un dalīties novērojumos par to, kas bērnam būtu palīdzoši mācību uzlabošanai,” savu pārliecību pauž psiholoģe.

Ieteikumi vecākiem, lai veiksmīgi veidotu atgriezenisko saiti ar skolotāju

  • Atbalstiet skolas un klases rīkotās aktivitātes. Apmeklējiet vecāku sapulces, skolas un klases koncertus, vecāku dienas un klases talkas. Ir pētījumi, kas apliecina – jo vairāk vecāki iesaistās skolas dzīvē, jo piederīgāks skolai jūtas bērns, savukārt tas veicina labākas bērna sekmes skolā.

  • Atbildiet uz skolotāju vēstulēm un jautājumiem e-klasē. Arī paši varat izmantot šo saziņas veidu, lai dalītos ar skolotāju savos novērojumos.
  • Pasakiet paldies par to, kas, jūsuprāt, skolotājam ir izdevies darbā ar jūsu bērnu.
  • Pastāstiet skolotājam, kādas, jūsuprāt, ir bērna grūtības skolā.
  • Sarunājiet ar skolotāju, ka varat atnākt pavērot stundas vai kādu stundas daļu, lai saprastu, kā jūsu bērns jūtas un uzvedas skolā.
  • Dodieties ekskursijā kopā ar klasi. Tā ir iespēja iepazīties ar skolotāju tuvāk neformālā gaisotnē, kā arī pavērot bērnu savstarpējās attiecības un to, kā jūsu bērns jūtas kolektīvā.