2. jūn, 2022

Kā pārvaldīt klimata ietekmi uz uzņēmējdarbību?

Ilgtspējas kontekstā bieži runājam par uzņēmējdarbības riskiem. Riski rodas, ja uzņēmumi savlaicīgi neidentificē un nepārvalda vides, sociālos un pārvaldības jautājumus, kas var atstāt būtisku ietekmi uz to finanšu un ekonomiskajiem rādītājiem.

Lai arī ar vidi un klimatu saistītie riski ir atzīti par būtiskākajiem un neatliekamākajiem (World Economic Forum), uzņēmumi to ietekmi bieži vien līdz galam neizprot. Daudzas organizācijas kļūdaini uzskata, ka tie ir ilgtermiņa riski, un vairās pieņemt attiecīgus lēmumus jau šodien (TCFD). 

Ir divu veidu klimata risku kategorijas, kas turpmākajos gados ietekmēs uzņēmējdarbību.

  • Fiziskie klimata riski. Liela daļa uzņēmumu paļaujas uz klimata stabilitāti un dabas sistēmu spēju ražot izejmateriālus. Fiziskie klimata riski rodas tad, kad šīs dabas sistēmas apdraud laikapstākļi vai izmaiņas ekosistēmu līdzsvarā. Fiziskos riskus uzņēmējdarbībai rada notikumi (piem., ekstrēmi laikapstākļi) vai ilgtermiņa izmaiņas (piem., globālās temperatūras palielināšanās).  

Šis video tapis sadarbībā ar Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centru

  • Pārejas posma riski. Bez fiziskajiem riskiem uzņēmumus ceļā uz mazoglekļa ekonomiku negatīvi var ietekmēt arī pārejas posma riski.  Šādi riski ir, piemēram, pēkšņi mainīta valdības politika, tehnoloģijas, patērētāju vai investoru noskaņojums un radikālas izmaiņas biznesa modelī.

Ņemot vērā to, ka Eiropas Savienība ir uzstādījusi ambiciozus mērķus klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050. gadam, šie riski tiešā veidā ietekmēs uzņēmumus Latvijā. It sevišķi tādās nozarēs, kas lielā mērā ir atkarīgas no fosilā kurināmā un kurās uzņēmumi nav pielāgojušies, lai samazinātu CO2 emisijas pārejā uz klimatneitrālu ekonomiku.

  • Kādi ir ar klimatu saistītie pārejas posma riski uzņēmumiem? 

Bankas un citas finanšu iestādes integrē klimata riskus finanšu projektu vērtēšanas kritērijos, lai novērtētu, kā uzņēmumi gatavojas pārejai uz mazoglekļa ekonomiku un vai to darbība ir noturīga pret klimata riskiem. Līdz ar to uzņēmumiem ir jāveido pašiem savi klimata risku izvērtējumi un jāievieš atbilstošas pārvaldības procedūras, lai saglabātu savas darbības nepārtrauktību.

Konkrētas vadlīnijas klimata risku izvērtēšanā noteiktām nozarēm ir atrodamas Klimatiskās finanšu informācijas izpaušanas darba grupas (TCFD) izstrādātajā metodoloģijā.

Procesa ievadīšanai esam apkopojuši galvenos padomus, kas jums var būt noderīgi, jo pārmaiņas/pāreja vienlaikus nozīmē arī iespējas. Tieši tādēļ, jau laikus paredzot pārmaiņas, pārskatot biznesa procesus, izvērtējot stratēģijas un aktīvus, uzņēmumi var sagatavoties un novērst riskus, pirms tie vispār rodas.

  •  Kā novērtēt klimata riskus?

Rezumējot — uzņēmumam ir izdevīgāk pārvaldīt klimata riskus, nevis cīnīties ar tiem, kad tie jau ir iestājušies. Pārejas ietvaros arī ir realizējamas būtiskas iespējas, ko rada lielāks pieprasījums pēc precēm un pakalpojumiem, kas ražoti ar zemām emisijām, kā arī potenciāls iegūt konkurences priekšrocības līdz ar patērētāju vēlmju maiņu (CPD).