12. mar, 2015

Biežāk uzdotie jautājumi par komercķīlām

2015. gada 1. janvārī spēkā stājās grozījumi Komercķīlas likumā. Grozījumu mērķis ir pilnveidot komercķīlu tiesisko regulējumu un nodrošināt iespēju komercķīlas reģistrāciju veikt pilnīgi elektroniski, vienkāršojot esošo reģistrācijas procedūru un samazinot administratīvo slogu, kā arī uzlabojot komercķīlas tiesības izlietošanas regulējumu.

Žurnālā Bilances Juridiskie Padomi atbildes uz Uzņēmumu reģistram biežāk uzdotajiem jautājumiem sagatavojusi Jūlija Lukjanova, Uzņēmumu reģistra Juridiskās nodaļas juriskonsulte.

Kādā veidā var iesniegt pieteikumu Uzņēmumu reģistram?
Pieteikumu var iesniegt vienā no šādiem veidiem - elektroniski vai klātienē Uzņēmumu reģistrā. Pie zvērināta notāra pieteikums vairs nav jāapliecina. Iesniedzot pieteikumu elektroniski, to sūta uz e-pasta adresi , pieteikums un katrs tam pievienotais dokuments jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.  Savukārt, iesniedzot pieteikumu klātienē, Uzņēmumu reģistrā jāierodas tām personām, kurām jāparaksta vai kuras parakstījušas pieteikumu. Lai dokumentu iesniegšana noritētu ātrāk, līdzi ieteicams ņemt jau aizpildītu pieteikuma veidlapu. Jāatzīmē, ka daudz ērtāk ir iesniegt dokumentus elektroniski, proti, nav jāvelta laiks gaidīšanai rindā vai ceļā uz Uzņēmumu reģistru, kā arī iesniegšana klātienē atkarībā no iesniedzamo dokumentu apjoma var būt laikietilpīgs process. Turklāt salīdzinoši (saskaņā ar www.eparaksts.lv informāciju) viens e-paraksts maksā 0,41 eiro (abonements uz 1 gadu - 9,95eiro), bet pieteikuma iesniegšana Uzņēmumu reģistrā klātienē maksā atkarībā no pieteikuma veida – 9 vai 12 eiro. Līdz ar to daudz ātrāk un lētāk ir pieteikumu iesniegt elektroniski. 

Kā iesniegt pieteikumu, ja komercķīlas devējs ir ārvalstnieks?
Pieteikumu var iesniegt kādā no minētajiem veidiem – elektroniski vai klātienē. Ja pieteikumu iesniedz elektroniski, to var parakstīt ar ārvalsts drošu elektronisko parakstu. Papildus noteikti ir jānorāda tīmekļa vietnes adrese, kur var pārbaudīt elektronisko dokumentu. Šo adresi var norādīt e-pastā vai pievienot Word dokumentu brīvā formā. Ja ārvalstniekam nav e-paraksta un tas nevar ierasties Latvijā, tas var noteiktā kārtībā pilnvarot iesniegt pieteikumu Uzņēmumu reģistrā jebkuru citu personu, piemēram, komercķīlas ņēmēju.

Ja pieteikumu parakstīs pilnvarnieks, kādas ir prasības pilnvaras noformēšanai?
Atbilstoši Komercķīlas likumā noteiktajam, ja komercķīlas devēja vai komercķīlas ņēmēja vārdā pieteikumu paraksta cita persona, pilnvarojums apliecināms notariāli vai pieteikumam pievienojama pilnvara ar tās devēja drošu elektronisko parakstu. Ja pilnvarotājs ir ārvalstnieks un tam nav e-paraksta, tad tas pilnvarojumu var apliecināt pie ārvalsts zvērināta notāra. Jāvērš uzmanība, ka Uzņēmumu reģistrā jāiesniedz notariāli apliecinātas pilnvaras oriģināls vai zvērināta notāra apliecināts pilnvaras atvasinājums (papīrā vai elektroniski, atbilstoši pieteikuma iesniegšanas veidam). Ja pilnvarojums tiek ietverts citā dokumentā (piemēram, komercķīlas līgumā), tas arī atbilstoši minētajam apliecināms notariāli vai parakstāms ar drošu elektronisko parakstu.

Jāatgādina, ka pilnvarai jāatspoguļo skaidri izteikta griba pilnvarot citu personu iesniegt konkrēto pieteikumu. 

Ja pilnvara komercķīlas reģistrācijai un citām darbībām jau iesniegta Uzņēmumu reģistrā, vai tā ir jāiesniedz atkārtoti?
Pilnvaru Uzņēmumu reģistrā varēs iesniegt vienu reizi, apliecinātu notariāli vai elektroniskā formā, parakstītu ar tās devēja drošu elektronisko parakstu. Pilnvara būs derīga līdz tās atsaukšanai, un katru reizi, lai iesniegtu citus pieteikumus, kas minēti pilnvarā, nav jāpievieno šādas pilnvaras kopija.

Ja pieteikumu iesniedz elektroniski, kā sagatavot elektroniski arī tam pievienojamos dokumentus?

Elektronisko dokumentu noformēšanas prasības ir līdzīgas papīra dokumentu noformēšanai, tikai pašrocīga paraksta vietā ir jāpievieno drošs elektroniskais paraksts un laika zīmogs. Papildus ir jāņem vērā, ka Uzņēmumu reģistrs pieņem tikai biežāk sastopamos elektronisko dokumentu formātus (sīkāk – Uzņēmumu reģistra mājaslapā) un katram elektroniskajam dokumentam ir jābūt parakstītam ar elektronisko parakstu atsevišķi. Ir jābūt uzmanīgiem ar dokumentu atvasinājumu (kopijas, noraksti) sagatavošanu, kur visbiežāk tiek pieļautas kļūdas. Atvasinājumiem ir jābūt noformētiem atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu atvasinājumu noformēšanas prasībām.

Kas būtu jāņem vērā, lai pēc iespējas ērtāk veiktu pieteikuma iesniegšanu Uzņēmumu reģistrā?
Nevajadzētu baidīties izmantot tehnoloģiju sniegtās iespējas un pieteikumu iesniegt elektroniski. Tādējādi tiks aiztaupīts laiks, dodoties uz Uzņēmumu reģistru. Pieteikuma iesniegšana elektroniski nav mazāk droša, kā dodoties uz Uzņēmumu reģistru, turklāt mēs noteikti nosūtīsim apstiprinājumu, ka pieteikums ir saņemts.

Pieteikumu var noformēt, parakstīt un nosūtīt Uzņēmumu reģistram arī viena no pusēm, ja pieteikumam ir pievienota otras puses pilnvara, kas parakstīta elektroniski (abu pušu parakstītu līgumu var iesniegt, apliecinot tā pareizību kā atvasinājumu).

 Kā pieteikt komercķīlas dzēšanu?
No šā gada 1. janvāra par komercķīlas dzēšanu nav jāmaksā valsts nodeva. Komercķīlas ņēmējam Uzņēmumu reģistrā jāiesniedz tikai pieteikums.

Kāda ir jaunā kārtība, ja komercķīlas ņēmējs vēlas izlietot komercķīlas tiesību?
Saskaņā ar grozījumiem likumā par komercķīlas tiesības izlietošanu ir jāinformē komercķīlas devējs (Komercķīlas likuma 42. pantā noteiktajā kārtībā) un jāiesniedz pieteikums Uzņēmumu reģistram. Uzņēmumu reģistrs pievieno pieteikumu lietai un tikai pēc 30 dienām izdara ierakstu par komercķīlas tiesību izlietošanu, tādējādi dodot laiku iebildumu celšanai. Komercķīlas tiesību var izlietot tikai pēc ieraksta izdarīšanas.

Kā var iegūt informāciju par reģistrētajām komercķīlām?
Informāciju par to, vai uzņēmumam ir reģistrētas komercķīlas, var iegūt Uzņēmumu reģistra mājaslapas meklēšanas sadaļā, atzīmējot meklēšanu komercķīlu reģistrā. Sīkāku informāciju var iegūt, elektroniski vai papīra veidā iesniedzot informācijas pieprasījumu Uzņēmumu reģistrā.