30. mar, 2017

Darba likumā iekļaus arī administratīvos sodus

Starpministriju saskaņošanai februārī tika izsludināti apjomīgi grozījumiem Darba likumā, taču arī martā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts vēl viens Labklājības ministrijas sagatavotais likumprojekts “Grozījums Darba likumā”, kas paredz pārcelt administratīvos sodus darba tiesību pārkāpumu jomā no Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) uz nozares speciālo Darba likumu.

Darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu pārkāpumi veido aptuveni vienu trešdaļu no visiem Valsts darba inspekcijas (VDI) amatpersonu  konstatētajiem pārkāpumiem, un pamatā tiek konstatēti Darba likuma normu pārkāpumi. Līdzīga tendence saglabājas jau vairākus gadus.

Visbiežāk tiek konstatēti Darba likuma 40.panta (Darba līguma forma) pārkāpumi – tie ir konstatēti  37% no visiem darba tiesisko attiecību pārkāpumiem. Attiecīgi turpmāk Darba likumā paredzēts  par darba līguma nenoslēgšanu rakstveida formā piemērot naudas sodu darba devējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no 14 naudas soda vienībām līdz 70 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai vai tiesībspējīgai personālsabiedrībai no 140 naudas soda vienībām līdz 720 naudas soda vienībām. Jāpiebilst, ka viena naudas soda vienība atbildīs pieciem eiro.

Savukārt, ja persona nodarbināta kā normālu darba laiku strādājoša un tai netiek nodrošināta valstī noteiktā minimālā alga vai arī netiek nodrošināta minimālā stundas tarifa likme, tad varēs piemērot naudas sodu darba devējam - fiziskajai personai vai amatpersonai - no 86 naudas soda vienībām līdz 114 naudas soda vienībām, juridiskajai personai vai tiesībspējīgai personālsabiedrībai no simt 70 naudas soda vienībām līdz 1420 naudas soda vienībām.

Par darba devēja, darba devēju organizācijas vai darba devēju organizāciju apvienības atteikšanos no sarunām par darba koplīguma (ģenerālvienošanās) slēgšanu sagaidāms brīdinājums vai naudas sods - fiziskajai personai vai amatpersonai no 10 naudas vienībām līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskajai personai vai tiesībspējīgai personālsabiedrībai no 70 naudas soda vienībām līdz 140 naudas soda vienībām. Līdzīgi likumā tiks iekļauti arī sodi par cita veida pārkāpumiem

Tāpat kā līdz šim administratīvo pārkāpumu procesu par paredzētajiem pārkāpumiem uzticēs uzsākt Valsts darba inspekcijai. Jaunums ir tas, ka turpmāk atbildība tiek paredzēta ne tikai fiziskai vai juridiskai personai, bet arī tiesībspējīgai personālsabiedrībai.

Lai sodi būtu samērīgi, likumprojekts noteic arī mazāku sodu darba devējam – fiziskai personai vai amatpersonai, bet lielāku darba devējam – juridiskajai personai.

Līdzīgu administratīvo pārkāpumu kodifikāciju paredzēts veikt arī Darba aizsardzības likumā, ieviešot jaunu nodaļu, kurā tiek noteikta administratīvā atbildība darba aizsardzības jomā, kā arī sodi par pārkāpumiem, līdzīgi kā tas ir šobrīd LAPK.

Vairāk par izmaiņām normatīvos aktos var lasīt žurnālā „Praktiskais Likumdošanas Ziņnesis”.