23. mar, 2017

Kādus pabalstus var saņemt sēru brīžos?

Darba devējam jārēķinās, ka uzņēmuma darbiniekiem dzīvē mēdz būt arī ļoti skumji brīži, piemēram, tuvinieka nāve, kad noder gan morāls, gan materiāls darbavietas atbalsts.

Maija Grebenko, praktiskās grāmatvedības speciāliste un konsultante, žurnāla "Bilance" galvenā redaktore, atgādina, ka darba devējs drīkst (nevis tam ir pienākums) izsniegt bēru pabalstu darbinieka vai viņa radinieku (tuvinieku) nāves gadījumā, neieturot nodokļus no summas, kas nepārsniedz 213,43 eiro (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta 1. d.,14. punkts). Ja summa lielāka, no tās jāaprēķina darbaspēka nodokļi.

Tātad pabalsts izsniedzams gan darbiniekam (radinieku vai tuvinieku nāves gadījumā), gan radiniekiem un tuviniekiem (darbinieka nāves gadījumā). Nedz likumā, nedz MK noteikumos Nr. 899 nav aizlieguma izmaksāt šo pabalstu diviem vienā uzņēmumā strādājošiem radiniekiem par viņu mirušo radinieku vai katrā no diviem uzņēmumiem strādājošai personai par vienu mirušo radinieku, vai vienai un tai pašai personai par gada laikā diviem mirušajiem radiniekiem.

Nav aizlieguma izsniegt bēru pabalstu par bijušā darbinieka nāvi viņa radiniekiem vai bijušajām darbiniekam par viņa mirušo radinieku. Parasti pabalsts tiek izmaksāts tai personai, kas iesniedz dokumentus (čekus, kvītis) par bēru organizēšanu.

Vienīgi ne visai skaidrs šajā sakarā, kā noteikt, kas ir tuvinieks. Šeit būtu jāņem vērā jebkādi pierādījumi. Diemžēl normatīvajos aktos nav labāka skaidrojuma kā kopīgas saimniecības esamība.

Pabalsta summa peļņas zaudējumu aprēķinā tiek norakstīta izdevumos, un pastāv vienīgā prasība: piemērot pabalsta summai koeficientu 1,5 un uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijā palielināt peļņu pirms nodokļiem. Ja uzņēmums atsevišķi apmaksā kādus citus izdevumus sakarā ar bērēm, tos uzskaita analoģiskā veidā.

Arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) izmaksā pabalstu, kā to noteic likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" panti.

Uzņēmuma grāmatvedis var bēdu nomāktajam darbiniekam sniegt informāciju, ka valsts piešķir un izmaksā apbedīšanas pabalstu apdrošinātajai personai tās apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā, kā arī apdrošinātās personas nāves gadījumā apdrošinātās personas ģimenes loceklim vai personai, kura faktiski uzņēmusies apbedīšanu.

Apbedīšanas pabalsta piešķiršanas pamats ir pabalsta pieprasītāja iesniegums un informācija par apdrošinātās personas vai apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa miršanas fakta reģistrāciju.

Apdrošinātās personas nāves gadījumā pabalstu piešķir un izmaksā tādas kopējās summas apmērā, kura atbilst mirušās personas divkāršai mēneša vidējai apdrošināšanas iemaksu algai, bet ne mazāku par valstī noteikto mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu.

Apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā pabalstu piešķir un izmaksā tādas kopējās summas apmērā, kura atbilst trīskāršam valsts sociālā nodrošinājuma pabalstam, kāds bija spēkā ģimenes locekļa nāves dienā.

Ja apdrošinātās personas nāves gadījumā ir tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu saskaņā ar šā likuma un citu likumu normām, kas nosaka apbedīšanas pabalsta izmaksu vecuma pensijas, invaliditātes pensijas, apgādnieka zaudējuma pensijas vai izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā, piešķir un izmaksā apmērā lielāko pabalstu.

Tomēr mazāk informācijas ir par iespējām gūt cita veida pabalstu −  vienreizēju pabalstu pensionēta mirušā laulātajam. Tiesības uz tā saņemšanu ir,  ja izpildās visi turpmāk minētie  nosacījumi.

Pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam, pamatojoties uz viņa pieprasījumu, piešķir un izmaksā vienreizēju pabalstu mirušā laulātā divu pensiju apmērā. Tiesības uz vienreizējo pabalstu ir tad, ja mirušā laulātā nāves dienā pārdzīvojušais laulātais ir vecuma, invaliditātes vai izdienas pensijas saņēmējs un nāve iestājusies pēc 2007. gada 1. janvāra. Tiesības uz pabalstu ir, ja tas pieprasīts sešu mēnešu laikā no mirušā laulātā nāves dienas (likuma “Par valsts pensijām” 37. panta 3. daļa).

Pastāv vēl vairāki likumi, saskaņā ar kuriem paredzēta pabalsta izmaksa. Pabalstu piešķir un izmaksā mirušā laulātā divu mēnešu pensiju apmērā.