1. feb, 2022

Izveidots ceļvedis CO2 emisiju noteikšanai uzņēmumos

Jau labu laiku globāli valda vienprātība, ka oglekļa emisijas ir jāsamazina pēc iespējas ātrāk un krasāk. Eiropas zaļais kurss valstīm un nozarēm uzliek emisiju mazināšanas mērķus. Lai uzņēmumi varētu sniegt savu ieguldījumu šo mērķu sasniegšanā, tiem vispirms ir būtiski izmērīt sava uzņēmuma kopējo CO2 pēdu. Biznesa attiecībās CO2 emisijas kļūst par lielumu, kas pievienojas tradicionālajiem biznesu raksturojošajiem parametriem — apgrozījumam, peļņai, EBITDAi un citiem.

Pat ja diskusijas par Eiropas zaļā kursa politikām ir tālu no galavārda, uzņēmējdarbības radīto emisiju apzināšana un inventarizācija ir tēma, kas ir svarīga šodienas aktualitāte gan pakalpojumu sniedzējiem, gan ražojošiem uzņēmumiem no jebkuras nozares. Jau tagad ārvalstu un vietējie uzņēmumi, kas veic SEG emisiju uzskaiti un ziņošanu, var pieprasīt savu piegādātāju emisiju datus.

Savukārt brīdī, kad uzņēmums meklē finansējuma iespējas tālākai attīstībai, banka un potenciālie investori vērtēs uzņēmumu no ilgtspējas perspektīvas. Tostarp, vai tie zina savu CO2 pēdu un ievieš pasākumus savas ietekmes uz vidi un klimatu mazināšanai.

“Arī aktīvi banku aizdevumu un investīciju portfeļos rada CO2  emisijas, savukārt bankas saistības un regulatora prasības uzliek pienākumu emisijas mērīt un mazināt. Swedbank portfeļu emisijas ir vairākkārtīgi lielākas nekā bankas darbības tiešās emisijas. Tāpēc mēs nevaram runāt par bankas klimatneitralitāti, ja nerisinām portfeļu emisiju jautājumu,” saka Lauris Mencis, Swedbank Uzņēmumu pārvaldes vadītājs, valdes priekšsēdētāja p.i.

Teorijā uzņēmuma emisiju aprēķināšanas uzdevums šķiet vienkāršs, bet tīri praktiski uzņēmumiem nereti ir grūti saprast, kur un kā sākt. Tieši SEG emisiju jeb to CO2 ekvivalenta aprēķināšana, mērīšana un mazināšana bija viens no pirmajiem aktuālajiem jautājumiem dalībniekiem Biznesa ilgtspējas padomē, kuru 2021. gadā izveidoja vairāki dažādu nozaru Latvijas uzņēmumi pēc Swedbank aicinājuma. Tāpēc, lai padziļinātu izpratni par ilgtspējas praksēm, Biznesa ilgtspējas padomes paspārnē ir tapis praktisks ceļvedis Latvijas uzņēmējiem — palīgs, uzsākot darbu ar CO2 emisiju aprēķināšanu visā uzņēmuma vērtību ķēdē.

Ceļvedī apskatīti pamatsoļi uzņēmuma kopējās CO2 pēdas noteikšanai, iespējamie emisiju mazināšanas pasākumi un pieejas mērķu izvirzīšanai pēc tam, kad veikta emisiju inventarizācija.

Tajā iekļauti arī vērtīgi ieteikumi no valsts, starptautisko institūciju, akadēmiskā un nevalstiskā sektora, kā arī citu nozaru ekspertiem, kas ikdienā strādā ar šiem jautājumiem.

Materiāla noslēgumā ir apkopoti arī galvenie secinājumus par CO2 aprēķināšanas praksi Latvijas uzņēmumos šodien, kā arī ieteikumi, kas var noderēt klimata politikas veidotājiem Latvijā.

  • Lai labāk ilustrētu dažādos emisiju noteikšanas aspektus, ceļvedis ir papildināts ar praktiskiem piemēriem no Biznesa ilgtspējas padomes uzņēmumu pieredzes.