4. mar, 2021

Biznesa panākumu noslēpums: finanšu rezultāti ir tikai daļa

Gada sākums ir finanšu rezultātu publicēšanas laiks, kad uzņēmumi savus sasniegumus izsaka ar bilances tabulām un peļņas rādītājiem. Ilgu laiku finanšu radītāji ir bijis galvenais un pat vienīgais biznesa panākumu vai neveiksmes rādītājs, kas parāda, vai biznesa stratēģija izrādījusies pareiza un vai uzņēmumam ir izaugsmes potenciāls. Tomēr šodien ar to vien vairs nepietiek.

Investoru uzmanība jau kādu laiku ir vērsta uz uzņēmumu ilgtspējas rādītājiem jeb ESG sniegumu, ko veido virkne vides, sociālo un pārvaldības rādītāju.

Vispārīgi runājot, tie parāda, vai uzņēmums ir “labs pilsonis” - vai tas labi izturas pret saviem darbiniekiem, ir atbildīgs pret klientiem, domā par sabiedrības attīstību, atbildīgi izmanto resursus un mazina savu negatīvo ietekmi uz vidi, kā arī pieņem biznesa lēmumus veidā, kas rada uzticību.

Šo trendu atbalsta ES augstās ambīcijas. Neskatoties uz pandēmijas izaicinājumiem, 2020. gadā savienība lielu uzmanību pievērsa zaļajai transformācijai un pat palielināja 2030. gada emisiju samazināšanas mērķi no 40% uz 55%.

Izveidojot regulējošus mehānismus, ES ir iecerējusi bankām īpašu lomu uzņēmējdarbības pārveidošanas procesā, sekmējot finanšu plūsmas ilgtspējīga biznesa virzienā. Piemēram, pirmā šīs jomas regula par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju finanšu pakalpojumu nozarē, stāsies spēkā jau martā.

Ko tas nozīmē biznesam?

Pirmkārt, finanšu rezultāti vairs nav vienīgais uzņēmuma panākumu un potenciāla rādītājs. Turklāt finanšu rezultāti sāk pat kļūt atkarīgi no uzņēmuma ietekmes uz vidi un sabiedrību. Vēl daži gadi un no uzņēmuma ilgtspējas snieguma būs atkarīgas iespējas piesaistīt banku finansējumu un pievilcība investoru, partneru un klientu acīs.

Ilgtspējas konceptu ieviešana cieši saistīta ar publisku datu pieejamību par uzņēmumu ilgtspējas sniegumu. Piemēram, klimata un ekoloģijas jomā tādi visbiežāk būtu CO2 emisiju daudzums un enerģijas patēriņš uz ražošanas vai produkcijas vienību, energoefektivitātes sniegums un citi resursu patēriņa rādītāji. Tādi rādītāji uzņēmumam būtu jāsāk mērīt vai aprēķināt, kā arī jāatspoguļo publiskos pārskatos, vienlaikus publiskojot arī savus nodomus turpmākā snieguma uzlabošanai.

  • “Swedbank Latvija ilgtspējas sniegums ir detalizēti atspoguļots Swedbank grupas Ilgtspējas pārskatā, kas ir daļa no grupas gada pārskata un tiek gatavots saskaņā ar nefinanšu ziņošanas prasībām un GRI metodoloģiju.

2020.gada ilgtspējas pārskatā esam ieviesuši jaunus papildinājumus saskaņā ar brīvprātīgām starptautiskām saistībām, ko esam uzņēmušies, pievienojoties starptautiskajām TCFD rekomendācijām un Principles of Responsible Banking”, stāsta Swedbank Ilgtspējas attīstības vadītāja Latvijā Adriāna Kauliņa.

“Tik vērienīga ziņojuma sagatavošana ir laika un resursu ietilpīga un nebūs pa spēkam katram uzņēmumam. Tomēr ilgtspējas pamatinformāciju vēlams atspoguļot kaut vai gada pārskata vadības ziņojumā vai sagatavojot atsevišķu, klientiem, sadarbības partneriem un topošajiem darbiniekiem viegli saprotami pārskatu ar galvenajiem vēstījumiem.  Šādu īsu apkopojumu par bankas ilgtspējas sniegumu papildus gatavojam arī mēs.”