13. dec, 2016

Kā patapināt citai personai piederošu auto?

Ar ko slēgt transportlīdzekļa patapinājumu līgumu, ja SIA darbinieks izmanto savu vieglo automašīnu, pildot dienesta pienākumus, bet transportlīdzeklis neatrodas darbinieka īpašumā vai turējumā? Transportlīdzeklis ir reģistrēts uz darbinieka radinieku vai citu personu, bet to pastāvīgi lieto pats SIA darbinieks.

Atbildi uz šo jautājumu sagatavojusi zvērinātu advokātu biroja Deloitte Legal juriste Viola Erte. Viņa skaidro, ka Civillikums noteic, ka patapinājums jeb lietošanas aizdevums ir līgums, ar kuru kādam nodod lietu bez atlīdzības, bet noteiktai lietošanai, ar nosacījumu atdot to pašu lietu. Patapināšana ir lietas bezatlīdzības lietošanas tiesību piešķiršana, kuru patapinātājs piešķir patapinājuma ņēmējam, un tādējādi patapināto transportlīdzekli var uzskatīt par lietošanā esošu personīgu transportlīdzekli. Ar patapinājumu lietas īpašnieks nezaudē īpašuma tiesību uz lietu un paliek tās valdītājs; patapinājuma ņēmējs ir tikai tās turētājs.

Patapinājums ir saistību tiesība, bet turējums ir liettiesiskā attiecība, kura var rasties ne tikai patapinājuma, bet arī citu darījumu rezultātā, piemēram, noslēdzot nomas vai glabājuma līgumu. Pēc būtības patapinājuma līgums stājas spēkā tikai ar lietas nodošanu, līdz ar to patapinājuma rezultātā ir jāiestājas tādam stāvoklim, kurā patapinājuma ņēmējs spēj patapināto lietu izmantot savā labā (lieta kalpo patapinājuma ņēmējam).

Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 1. panta 25. punktu transportlīdzekļa turētājs ir fiziskā vai juridiskā persona, kura uz tiesiska pamata (mantas īres, nomas, patapinājuma līgums u.c.) lieto transportlīdzekli. Par transportlīdzekļa turētāju nav uzskatāma persona, kas transportlīdzekli lieto uz dienesta vai darba tiesisko attiecību pamata.Ņemot vērā Ceļu satiksmes likumā noteikto transportlīdzekļa turētāja definīciju, secināms:

ja uzņēmums patapina no fiziskās vai juridiskās personas transportlīdzekli, tad tam būtu jāreģistrējas CSDD kā transportlīdzekļa turētājam un jāmaksā uzņēmumu vieglais transporta nodoklis. Tomēr likums nenosaka par obligātu pienākumu komersantam reģistrēties kā transportlīdzekļa turētājam.

Šajā gadījumā uzņēmumu vieglais transporta nodoklis netiks maksāts, jo ir ievērota transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa 11. panta 4. daļas atkāpe, proti, uzņēmums lieto patapināto transportlīdzekli mazāk nekā 15 dienas viena kalendārā mēneša laikā neatkarīgi no stundu skaita, vai transportlīdzeklis ir izmantots ar pārtraukumiem vai bez tiem.

Patapinājuma līgumu SIA slēdz ar transportlīdzekļa turētāju, šajā gadījumā līgums ar transportlīdzekļa īpašnieku nav jāslēdz. Tāpat nav jāizdod rīkojums par patapināto transportlīdzekli. Patapinājuma noformēšanai uzņēmumā SIA darbiniekam ir jāiesniedz pilnvara, kas saņemta no transportlīdzekļa īpašnieka. Saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem ir būtiski, vai automašīnas īpašnieks ir fiziskā vai juridiskā persona. Fiziskās personas izdotās pilnvaras ir jāapliecina pie notāra, tāpēc ka valsts un pašvaldību institūcijas šo pilnvaru neuzskata par dokumentu, jo var rasties šaubas, vai to patiešām ir parakstījis īstais pilnvaras devējs. Ja pilnvaru izdod juridiskā persona, tad pilnvaru var apliecināt SIA valdes loceklis, to parakstot un apliecinot ar SIA zīmogu. Notāra apliecinājums šajā gadījumā nav nepieciešams. Jāuzsver, ka pilnvarā ļoti precīzi jānorāda, kas ir pilnvaras devējs un kas – pilnvaras saņēmējs. Precīzi jānoraksta personas vārds, uzvārds, bet juridiskajai personai tās rekvizīti un adrese. Fiziskajai personai papildus dokumentā būtu jānorāda pases dati.

Uzdot jautājumu un saņemt kompetenta speciālisti atbildi piedāvā žurnāls Praktiskais Likumdošanas Ziņnesis un tā portāls www.plz.lv.