15. apr, 2024

Finanšu tirgu pārskats | Marts 2024

Marts bijis pozitīvs mēnesis – pieaugusi visu lielāko aktīvu klašu vērtība.

  • Pozitīvs mēnesis, pieaugot visu lielāko aktīvu klašu vērtībai
  • Tehnoloģiju nozares uzrāviens apstājas, labākus rezultātus uzrādot tradicionālajām nozarēm
  • Obligācijas pēc neveiksmīgā gada sākuma uzrāda pozitīvus rezultātus
  • Ģeopolitisko risku un ASV valsts parāda apjoma dēļ ir turpinājies alternatīvo aktīvu kāpums (zelts, kriptovalūta)

Martā visu galveno aktīvu klašu ienesīgums bija pozitīvs. MSCI AC World indekss pakāpās par 3,3%, piekto mēnesi pēc kārtas turpinot stabilo augšupejas tendenci, kas aizsākās oktobrī. Tomēr martā bija vērojamas izmaiņas nozaru sniegumā – enerģijas, materiālu un komunālo pakalpojumu nozares kļuva par vadošajām, savukārt patēriņa preču un tehnoloģiju nozares palika iedzinējos. “Lieliskais septiņnieks” – septiņu nozīmīgāko tehnoloģiju uzņēmumu akcijas, kas 2023. gadā dominēja akciju tirgū, – martā uzrādīja vājāku sniegumu. Nvidia un Alphabet bija izņēmumi, kas turpināja ar augstāku sniegumu, savukārt Apple un Tesla rezultāti bija būtiski sliktāki, jo uzņēmumi nepārtrauca stagnēšanu inovāciju jomā. Tehnoloģiju nozarei pavājinoties, Eiropa – reģions, kas vismazāk tiek saistīts ar tehnoloģijām, – uzrādīja labāku sniegumu, turklāt arī nelielas kapitalizācijas uzņēmumu akcijas piedzīvoja ievērojamu cenas kāpumu.

Pēdējo divu gadu laikā tirgos ir vērojama izteikta sezonalitāte – no novembra līdz aprīlim riska aktīviem ir klājies labi, bet no maija līdz oktobrim sniegums ir bijis vājš. Šī labi zināmā finanšu tirgus dinamika virza mūs uz fāzi “pārdod maijā un dodies prom”. Pašreizējā akciju tirgus augšupejošā tendence ar +55 % gada pieaugumu neapšaubāmi ilgtermiņā nav ilgtspējīga.

No makroekonomiskā skatpunkta atgūšanās trajektorija šķiet stabila. Eiropa ir izkļuvusi no recesijas, un visi rādītāji liecina par komercdarbības apstākļu uzlabošanos. Tikmēr ASV ekonomika piedzīvo strauju kāpumu, un tam netraucē pat paaugstinātās procentu likmes. Šī ekonomikas aktivitāte ir bijusi par iemeslu salīdzinoši sliktākiem rezultātiem USD fiksēta ienākuma vērtspapīru tirgos, jo investori vairs neprognozē, ka ASV Federālā rezervju sistēma līdz jūlijam samazinās procentu likmes. Turpretī vājāku Eiropas ekonomikas rādītāju dēļ EUR fiksēta ienākuma vērtspapīru tirgi martā guva labākus rezultātus, kompensējot daļu no iepriekšējo divu mēnešu vājajiem rezultātiem.

Jāatzīmē, ka alternatīvie aktīvi, piemēram, zelts un kriptovalūta piedzīvoja vēl vienu spēcīgu mēnesi, ko veicināja globālā ģeopolitiskā klimata pasliktināšanās un ASV valsts parāda pieaugums. Paredzams, ka gada laikā šie faktori pastiprināsies, jo ģeopolitiskā spriedze, visticamāk, turpinās pieaugt un ASV vēlēšanu gadā, neraugoties uz to, ka valstī nav recesijas, iespējams, saglabāsies ievērojams budžeta deficīts.

Mēneša grafiks. Akciju tirgū ir spēcīga augšupejoša tendence, taču ne ilgtspējīga ilgtermiņā

Pilns pārskats pieejams šeit:

Atbildības ierobežojums:
Šī pārskata autori ir Investīciju atbalsta daļas darbinieki, kuri strādā Swedbank AS Igaunijā, “Swedbank” AS Latvijā vai “Swedbank”, AB Lietuvā. Šajā apskatā izteiktie viedokļi var atšķirties no citu Swedbank Grupas darbinieku izteiktajiem viedokļiem.
Šis pārskats ir balstīts uz publiski pieejamu informāciju, kas tiek uzskatīta par uzticamu un atspoguļo analītiķu personīgo un profesionālo viedokli par šādu informāciju. Apskats atspoguļo analītiķu izpratni par attiecīgo informāciju apskata sagatavošanas brīdī, un apstākļu izmaiņu dēļ šī izpratne var mainīties. Šis apskats ir sagatavots, izmantojot analītiķu labākās prasmes, un pēc visas viņu rīcībā esošās informācijas šis apskats ir pareizs un precīzs, taču ne Swedbank, ne arī neviens Swedbank Grupai piederošs uzņēmums, nedz arī to vadītāji vai darbinieki nav atbildīgi par to, ja apskatā minētie apstākļi izrādījušies nepareizi vai neprecīzi.
Šis apskats ir tikai informatīvs. To nekādā ziņā nevar uzskatīt par Swedbank, tās vadītāju vai darbinieku solījumu vai garantiju, ka apskatā aprakstītie apstākļi patiešām īstenosies vai ka prognozes izrādīsies patiesas. Šo apskatu nevar uzskatīt arī par ieteikumu ieguldīt vērtspapīros, noslēgt finanšu darījumus vai rīkoties kādā citā veidā. Ne Swedbank, ne tās vadītāji, ne darbinieki nav atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, kas apskata lietotājam var rasties, paļaujoties uz tajā sniegto informāciju.
Uzsveram, ka ekonomikas vides un finanšu tirgu notikumu attīstības prognozēšana savā ziņā ir spekulatīva un patiesā situācija var izrādīties citādāka, nekā pieņemts apskatā. Vēsturiskie rezultāti negarantē līdzīgus rezultātus nākotnē un neliecina par notikumu attīstības virzienu nākotnē. Ieguldījumus ārvalstu tirgos būtiski ietekmē ārvalstu valūtu kursu izmaiņas, kas savukārt var ietekmēt investoram pieejamo rezultātu.
Plašākai informācijai aicinām vērsties pie bankas konsultanta.
JA ESAT IZLĒMUŠI RĪKOTIES, PAMATOJOTIES UZ ŠO APSKATU, LŪDZAM ŅEMT VĒRĀ, KA ŠĀDI RĪKOJOTIES VISU AR TO SAISTĪTO RISKU JŪS PILNĪBĀ UZŅEMATIES PATS UN JŪSU PIENĀKUMS IR PAŠAM PĀRBAUDĪT UN IZVĒRTĒT ATTIECĪGĀS RĪCĪBAS EKONOMISKO PAMATOTĪBU UN SAISTĪTOS RISKUS.
Svarīgi: Šī dokumenta beigās atrodamais atbildības ierobežojums ir šī apskata neatņemama sastāvdaļa.